WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

פרשת השבוע

פרשת השבוע : nuchem-rosenberg_60.htm

פרשת ראה

 "כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות מופת" ( יג',ב)

 

"ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אות , כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם" ( רש"י )

 

 כל ענייני העולם ניסיונות הם לאדם. העוני מצד אחד והעושר מאידך, השלווה מצד אחד והייסורים מצד אחר. וכן גם במידות – התאווה, החמדה, הגאווה ועוד –  הם ניסיונות קשים. למעשה כל תכלית ירידת נשמה לעולם הזה היא לנצח במלחמת היצר ולעמוד בניסיונות. לדעת איך להגיב, איך להתמודד ואיך להתנהג בכל מצב. ובכך להגיע לשלמות צורת האדם הזך,  הזכאי להדבק בבוראו וליהנות מזיו שכינתו לנצח (אין לנו השגה חושית מה טיבה של הנאה מזיו השכינה, אך ננסה לתאר לעצמנו מן הנאה כזו שמשמחת את הנשמה ומציפה אותנו בשמחה חם אושר ושלווה. כאלה שלא נגמרים כעבור כמה רגעים וגם ריבוי מהם לא הופך ליסורים כמו הנאות הגוף. ובלי מלחמות על ההווה ודאגות  על העתיד משהו  כמו תינוק בחיק אימו). אמנם מלחמה קשה היא זו ולולא ה' עוזרנו אז אבדנו בעוניינו. אין בכוחנו לעמוד בפני יצר הרע –השטן- בכוחנו לבד, שכן הוא מלאך ואנו בשר ודם. אם כן מה יעשה אדם ולא יחטא, איך נצליח לעמוד במשימה?!!!

רבותינו לימדונו "בראתי יצר הרע , בראתי לו תורה תבלין". ע"י שהאדם דבק בתורה ומקיים מצוותיה זוכה שהתורה מדריכה אותו בדרך ומזכה אותו בסייעתא דשמיא להינצל ממכשלות היצר. שכן כל הניסיונות המה לפי יכולת  האדם לנצחו בהיותו דבוק בה' ובתורתו.

אחד הניסיונות הקשים הוא ניסיון שיבוש הדעות וקלקול האמונה. בפרשתינו מצוה התורה על נביא השקר. עד היכן נתנה רשות לשטן לנסותינו. עד שמעמיד נביא שקר שעושה אותות ומופתים ואנו מצווים להזהר מללכת אחריו אם הוא מוליך אותנו לעבודה זרה. על לנו להתפעל מאותות ומופתים אם העושה אותם מושך אותנו לעבור על מצוות התורה. ורש"י מסביר "ואם תאמר מפני מה נותן לו הקב"ה ממשלה לעשות אות , כי מנסה ה' אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ה' אלקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם". למדים אנו מפה שאהבת ה', קיום מצוותיו והליכה בדרכיו היא הדרך להתגבר על הנסיונות הקשים אפילו של נביא שקר העושה אותות ומופתים.

אכן, המסיתים והמדיחים עשו דברים מופלאים בתחבולות ובכשפים. ירבעם בן נבט בנה עגלים ממתכת וגחזי העמיד אותם באויר ע"י אבן שואבת (מגנט) והמון העם שלא ידעו טיבה של אבן שואבת ראו בכך פלא מופלא. נבוכדנצר הניח בפי הפסל את הציץ של הכהן הגדול ועל ידי כך היה הפסל מדבר ועוד כהנה וכהנה מעשי כשפים המובאים בדברי חז"ל.

אמנם משחרב בית הקדש פסק השימוש בלהטוטי כשפים. האות והמופת החדש של המסיתים והמדיחים היא העובדה שדרך רשעים צלחה והשלטון בידם."ההצלחה" היא הראיה ובאמצעותה מפיצים רעיונות של כפירה.

"כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" רוח סערה הנושבת סביב התקדמות המדע והמחקר התקשורת על כל מרכיביה המשוכללים יוצרת תעמולה כאילו דורנו- הרווי פריקת עול- הוא המשובח והנעלה.

עלינו לדעת כי גם דרך זו היא בכלל הנסיון של "ובא האות והמופת". לעתיד לבא יתגלה קלונם של מחטיאי הרבים לכל סוגיהם. נתחזק כולנו באהבת ה' ואהבת ישראל. נעמוד בנסיונות המתגברים והולכים, ונאחז חזק באמונתינו לקראת ביאת משיח צדקינו בקרוב.

 1לחץ