WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

nuchem-rosenberg_57.htm

 

רביה"ק בעל דברי יואל זיוכי"א

כ"ו אב תשל"ט

 

הגה"ק רשכבה"ג רבינו הקדוש רבי יואל טייטלבוים מסאטמאר זיע"א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

מדריך לכשרות דברי יואל # 33

במדריך הזה יבואר כי כל מה שאנחנו אוכלים היום הם ספק או וודאי נבילות וטריפות.

מלוקט מכל ספרי רבינו הקדוש על כשרות המאכלים, כאן תראו איך שזייפו בשם רבינו הקדוש שכאילו רבינו הקדוש זי"ע, פסק שסאטמאר שחיטה [שלא היה כזאת בארצות הברית] כשר, וכל אחד יכול לאכול ולזמר כל מקדש על נבילות וטריפות חלב ודם.

רבינו הקדוש צוה להכניס מודעה במארגן דשזורנאל לערף לפני 50 שנה, שלא הוא, ולא הקהלה נותנים השגחה על הבשר הנקרא סאטמאר, ויכלו לראות את זה בפיפט  עוועניו לייבערי [שיש להם קאפיס מכל העיתון], אבל המאכילי נבילות וטריפות קראו משם את המודעה, לכן מי שיש לו קאפי מהמודעה הזאת, נא לשלוח אלינו.

עוד אפשר לראות איך שהמאכילי נבילות וטריפות חלב ודם הם שהרגו את רבינו הקדוש, כי בחודש סיון תשל"ט פרסמו שכאילו רביה"ק חתם שהבשר כשר בכל ארצות הברית [עם עוד רבנים מהתאחדות הרבנים שבוודאי גם כן לא חתמו, ונדפס בדער איד, ואחר כך הלכו להגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל, והוא כבר כתב על סמך המכתב של רבינו הקדוש, שכל אחד ינהג מנהג אונגארין ולא לשנות חס ושלום, זאת אומרת שעד עכשיו נהגו מנהג אונגארין, ובאו פורצי גדר ורצו לשנות, אתם שומעים, כל הדברים האלו יכולים לשמוע על הטעיפ של אסיפת התאחדות הרבנים, שזה היה הגילוי הכי הגדול שאנו כולנו אכלנו חלב ודם כל השנים, עוד נתכלה שם שאכלנו גם כן נבילות וטריפות, כמו שיכולים לשמוע איך שרבינו בעל ברך משה נוהל מלחמה עם חי"ל טייטלבוים על הגלאט כשר, והברך משה משה מגלה שכל הגלאט זה שקר גדול, זה רק טוב לרמות את האנשים, אבל אין דבר כזה גלאט, וחי"ל טייטלבוים אמר שכן גלאט, ([נדין את חי"ל ט"ב לכף זכות, מן הסתם חשב גלאט טריפה])], שמותר לאכול בשר בכל ארצות הברית, וכל הבוטשערס נוהגים מנהג אונגארין, וכשראו מה שעשו הבני בית של רבינו הקדוש, על רבן של ישראל שלחם כל ימי חייו על כל דקדוק ודקדוק ומנהג של ישראל, עלו בידי האנשי בליעל לעשות כזה, אז הבינו תיכף מי יודע מה הולך להיות, ולקח רק זמן קצר ורבינו הקדוש הלך לעולמו רח"ל. הם הם שהרגו את רבינו, רבם דקרו.


 

ספר א: הודאת בעל דין - "כל חלב וכל דם לא תאכלו" -

בקונטרס הזה יתברר בבירור גמור האמת לאמיתו, שבעוה"ר אכן אמת הוא שהיו מכשולות גדולות בענין הבשר הנמכר בחזקת "גלאט כשר למהדרין מן המהדרין", ושלא היה מנוקר כראוי, ושבאמת נכנס לפעמים חתיכות גדולות השייכות לחלקי האחוריים באיטליזי הבשר.

 

ראה בפנים הקונטרס ההמשך ממה ששומעים על הטעיפ, זה רק דוגמא קטנה

אחר 120 שנה לא תכלו לומר לא ידענו ואכלנו!!!

ירחון דהתאחדות הקהלות

מדריך לכשרות 33

 

 

 


 

ראה ההמשך בפנים הקונטרס דברי יואל על כשרות המאכלים, שם תראו רוח הקודש מדברת מתוך גרונו של אותו קדוש וטהור ש 18 דורות לא פגמו בפגם הברית, ואיזה בושה הוא מה שעשו מהתאחדות הרבנים שרביה"ק יסדו למלחמה נגד הציונות, ונולד מזה זרע לבטלה רבנים שלא רק שמאכילים נבילות וטריפות חלב ודם, ופסולי מקוואות, אלא גם כן לקחו על עצמם ליתן הכשר על עון דור המבול רח"ל.