WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

היסטאריע מי"ז אדר תשנ"א

האמת מה שאמר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין, על הביקור עם להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זצללה"ה.

כשכ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש אמר שמשיח צריך תיכף לבוא, שמח כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין שליט"א על שמשיח כבר צריך לבוא, וכל האחריות המוטל עליו נגמר, לכן שמח מאוד, אבל הרבי חשב שמשחק על זה, וזה היה טעות גדול [כי חשד את מרן אדמו"ר שליט"א שהוא חסיד סאטמאר]. וטעות לעולם חוזר. וטעות עוד יותר גדול, שמשיח עדיין לא בא, והנבילות וטריפות מתרבים מידי יום ביומו, וכל העם מפוטמים רח"ל.

לכן לדאבונינו = דידן נצח = שטנא נצח, שהוא מאכיל נו"ט חלב ודם, והעם אוכלים ונתפטמים מידי יום ביומו במאכלות אסורות וזה דור דור שוא שיוצאים רוב הבנים לתרבות רעה רח"ל

 

כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א
מעורר את האדמו"ר הרב הקדוש מליובאוויטש זצ"ל איך להביא את מלך המשיח בב"א

לב יצחק – פורים

ברוך מרדכי בגימטרי' 502 כמנין בשר. ארור המן גם כן בגימטרי' 502 כמנין בשר.
ה' אופנים על ארור המן וברוך מרדכי

בו יבואר מה שכתוב בזוה"ק ובמדרשים ובספרי בעל שם טוב זי"ע שלפני ביאת המשיח יהיו רוב הרבנים מן הערב רב, והסמ"ך מ"ם יעשה חסידים לרבבות, והנסיון גדול מאוד לדעת האמת לאמיתו מי הוא באמת הרב שהוא המן האמיתי וצריך לומר עליו ארור המן, ומי הוא באמת הצדיק הקדוש האמיתי שהוא באמת ברוך מרדכי וצריך לומר עליו ברוך מרדכי היהודי. עוד יבואר בו סוד נפלא ונורא בביאור ארור המן וברוך מרדכי היהודי, ועוד כמה גימטריאות בענין הנ"ל.

כאן תכלו להבין למה השם יתברך העמיד עלינו מלך כהמן - ולא רק המן! אלא עמלק, ישמעאל, פרעה ממש, כאן יתברר לך הכל אשר לכל, מי העמיד אותו? מי אשם בזה? מי עזר לזה? מה יכולים לעשות לזה?

יהיו יראים מלומר את האמת -

שָׂרֵי מעלה מן השמים ישליכו מינות ואפיקורסות עלי ארץ, - כל מדרך כף רגל יהיה מלא מינות ואפיקורסות ופריקת עול תורה ומלכות שמים

הרבי מרוזי'ן ראה זאת ברוח קודשו

בהסכמה לספר "באר הגולה" למהר"ל מפראג זי"ע כותב הרבי הקדוש מרוזי'ן, וזה לשונו: ובגלות האחרון, בעקבתא דמשיחא, יהיה נפתח שער הנ' שבטומאה, שהיא מינות ואפיקורסות, רחמנא לצלן, וְשָׂרֵי מעלה מן השמים ישליכו מינות ואפיקורסות עלי ארץ, ותתפשט לארכה ולרחבה, וכל מדרך כף רגל יהיה מלא מינות ואפיקורסות ופריקת עול תורה ומלכות שמים, עד שיצטרך לנפש ישראל התאמצות גדולה ויתרה להתחזק באמונה, שלא יפול ברשתם. עד כאן לשונו הקדוש.

מי שבכל זאת ירצה להחזיק באמונה יקבל סיוע מן השמים

וכן הוא בדורות הללו האחרונים, שכדי להנצל מדעות כוזבות צריך לראות ממש אותות ומופתים, וכמו שכתב הרבי הקדוש מרוז'ין זי"ע בהסכמתו לספר "באר הגולה" בזה הלשון: ובגלות האחרון, בעקבתא דמשיחא, יהיה נפתח שער הנו"ן שבטומאה, שהיא מינות ואפיקורסות, רחמנא לצלן... על כן הבטיחנו הבורא יתברך שמו על ידי נביאו, שכל מי שירצה להחזיק באמונה המורשה לאבותינו, יתחזק, ומן השמים יסיעוהו אחר התאמצותו, שיתאמץ בכל כוחו להציל עצמו מפח יקשם, ויראה לנו נפלאות להצילנו מידם כמו הנפלאות שעשה לנו במצרים... עד כאן לשונו.

 

 

לחץ כאן: לראות כשרות הבשר שאתה אוכל ביחד עם ההכשר!

 

http://www.israel613.com/KASHRUT-monsey-kruka-1.htm

 

http://www.israel613.com/achila_kosher.htm

 

http://www.israel613.com/NIKKUR6.htm

 

http://www.israel613.com/NIKKUR4.htm