WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

  

בס"ד

 

פלייש  געלט קאמפיין

וויכטיגע מעלדונג - בשורה טובה פאר כלי קודש אא"וו

סאלאמיס, פאסטראמיס, בלאני, ווארשטלעך - בחנם

 

מיט גרויס פרייד טוען מיר באַקאַנט מאַכן פאַר דעם עולם התורה לומדים אד"ג, דאָס מיר זענען נאָכגעקומען דעם פאַרלאַנג פון ציבור צו געבען גרויסע הנחות פאַר די בני ישיבות וכדומה אויף אַלע פלייש פּראָדוקטן, בפרט סאַלאַמי, פאַסטראַמי, בלאני, פראַנקפוטער, ווארשטען ועוד.

פון היינט און ווייטער וועלען אַלע וואָס האָבען קליינעם אינקאָם (פּרנסה געהאַלט) קענען באַקומען אַ דיסקאָנט פון 25 פּראָצענט אויף אַלע פלייש פּראָדוקטען אָהן אויסנאַם.

און בעיקר טוען מיר פאַרשטענדיגען דאָס אַלע רבנים דיינים מורי הוראות ומרביצי תורה, מנהלים, מלמדים, כולל יונגעלייט וכו', וועלען האָבען אַ הנחה אויף בהמה פלייש 25 פּראָצענט דיסקאָנט - און די פאָלגענדע אַרטיקלען אינגאַנצען בחנם ד.ה. סאַלאַמי פּאַסטראַמי ועוד.

דאָס איז אויך בנוגע די רבנים כו' אין ארץ ישראל אָדער אייראָפע, קענעדע, דרום אַמעריקע כו' צו באַקומען אומזיסט סאַלאַמי, פּאַסטראַמי, בלאני, ווארשטליך, צינג און ברעסט ביפ, אויך סתם פעטס פון די פלייש (וואָס איז זייער גוט פאַר געמאָלענע פלייש) וואָס איז אַ טייער אַרטיקעל.

די אַלע דערמאָנטע כלי קודש וועלען באַקומען 50 פּראָצענט הנחה אויף אַלע זייערע שמחות ווי זיי וועלען סערווירען אונזערע גלאַט כשר'ע למהדרין פלייש, און סאַלאַמי, פּאַסטראַמי, בלאני, ווארשטליך, צינג און ברעסט ביפ בחנם.

דער צוועק פון דעם איז צו פאַרגרינגערען פאַר די ערליכע אידען לומדי תורה וואָס דווקא זיי מוזען זיך ליידער באַגניגענען מיט טשיקען און קענען זיך נישט ערלויבען אַ געזונט כשר שטיקעל פלייש צוליב זייער קליינע פּרנסה, דאָס איז נישט מענטשלעך און נישט תורה'דיג, אדרבה פאַר זיי מוזען מיר זיך נאָך מער זאָרגען ווי פאַר אונז אַליין, דאָס איז דאָך דאָס שוואַרץ אפּעל פון אונזערע אויגען, וואָס זיי זענען די וואָס אויף זיי שטייט כלל ישראל, אדרבה מיר דאַרפען שפּאָרען דאָס ביסען פון אונזער מויל און זעהן דאָס אונזערע וועג-ווייזערס זאָלען קענען זיין געזונט און שטאַרק, און האָבען כח צו קענען אָנגיין געזינטערהייט מיט זייער עבודת הקודש, וואָס דאָס איז נאָר מעגלעך ווען זיי וועלען זיין בכח צו עסען יעדען טאָג קרעפטיג בהמה פלייש, בפרט סאַלאַמי, פּאַסטראַמי, בלאני, ווארשטליך, צינג און ברעסט ביפ, וואָס דאָס איז ממש די איינציגע מאכל וואָס מאַכט קלאָר דעם מוח און האַרץ, און געט דעם ריכטיגען קראַפט, ווי די חז"ל זענען מעיד.

דאָס וואָס רכילות'ניקעס שרייבען דאָס פאַרקערטע פון גרויסע דאָקטוירים אַפּיקורסים איז אַוודאי ליגענט, מיר טאָרען זיי דאָס נישט גלייבען קעגען די הייליגע ווערטער פון חז"ל, זיי מעגען טאַקע היילען קראַנקע, אָבער נישט זאָגען דעות און מחולק זיין אויף חז"ל ח"ו.

אַלע אונזערע פּראָדוקטען, די שחיטה ניקור מליחה והדחה, זענען אונטער די שטרענגע השגחה פון גדולי הרבנים שליט"א וועלכע האָבען אַ עיני פקיחה אויף דעם גאַנצען סדר אין שלאַכט-הויז.

ג' אלול תשל"ט

וועד למען הצלת וקיום כוחות התורה והיהדות

  

 

בס"ד

מודעה רבה

פלייש  געלט קאמפיין

וויכטיגע מעלדונג - בשורה טובה פאר כלי קודש אא"וו

אידען העלפט אַרויס די גדולים און צדיקים מיט אַ שטיקעל פלייש!!!

 

ווי איר זעהט אין די פריערדיגע אַדוועטייזמענט, דאָס מיר האָבען נאָך גרויסע ענערגיע און געואַלדיגע פּלאָג און איינשטעלעניש ענדליך באַוויזען אויפצושטעלען אַ וועד וואָס טוט זיך באַפאַסען און באַזאָרגען אומזיסט כשר פלייש פּראָדוקטן פאַר אַלע כלי קודש: רבנים, מלמדים, ראשי-ישיבות און כולל יונגעלייט, און אויך זייערע גרויסע הנחות (האַלב פּרייז) פאַר זייערע שמחות, מען גיט זיי סאַלאַמי, פּאַסטראַמי, בלאני, ווארשטליך, צינג און ברעסט ביפ - אומזיסט, און אויך פיהל ביליגער ווי ריטייל פאַר די וועלכע פאַרדינען ווייניק.

ווי פאַרשטענדליך איז דאָס פאַרבינדען מיט אויסערגעוויינטליכע אָנשטרענגונגען און ריזיגע אויסגאַבעס, קרוב צו אַ מיליאָן דאָלער אַ יאָר (ביז אַ פּאָר וואָכען וועלען מיר שוין אַוודאי קענען פאַרשטענדיגען מער פּינקטליכע איינצעלהייטען), וואָס איז העכער פון די כוחות פאַר יחידים צו טראָגן אַזאַ גרויסען לאַסט. די דאָזיקע אחריות ליגט גלייך אויף גלייך אויף יעדען איד פון כלל ישראל וואָס האָט אַ אידישע נשמה מיט אַ ערליכען געפיהל צו פאַרשטיין אַז נישט נאָר ער ברויך יעדען טאָג עסען פלייש סאַלאַמי וכו', נאָר אויך אונזערע פאַרטרעטערס און מנהיגים זאָלען זיין געזונט, און זיי דאַרפען דאָס פיהל וויכטיגער.

דערפאַר האָבען מיר געגרינדעט אַ געלד פאָנד ווי יעדער איד איז זיך מחוייב צו באַשטייערן איבער זיינע מעגליכקייט צו די דאָזיגע געוואַלדיגע גרויסע מצוה צו העלפען לינדערען דאָס גרויסע נויט פון די דאָזיגע בני תורה וואָס פאָלגען זיך אויף תורה מתוך דחקות, זיי זאָלען אויך קענען צוקומען צו עסען פלייש, סאַלאַמיס, פאַסטראַמיס וכו' (וועלכע זענען, ווי באַוואוסט, טייערע מאכלים) אַ יעדען טאָג צו האָבען כח אויפצוטאָן פאַר תורה און אידישקייט.

מיר האָפען בקרוב מפרסם צו זיין די הסכמות (גוטהייסונג) פון אַלע גדולי הרבנים איבער די חשיבות און הצלת נפשות וואָס איז פאַרבינדען מיט די דאָזיגע גרויסע מצוה.

וויפיל מאָל פאַלען נעבעך צוזאַם, פון קראַנקהייט אָדער שוואַכקייט, רבנים בני תורה. ווער קען זאָגען אַז ער איז נישט אין דעם שולדיק. דאָרט ווי ער האָט עס געקענט פאַרמיידן דאָרעך אַ פּאָר דאָלער צו העלפען זייז אָלען זיך קענען שטאַרקען זייערע קרעפטען מיט געזונטע פלייש צו סאַלאַמי, צינג, לעבער, פראַנקפורטער וכו'.

וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, זאָגען די חז"ל אין סנהדרין...

י"ב אלול תשל"ט

וועד למען הצלת וקיום כוחות התורה והיהדות

721 קענט עוועניו, ברוקלין, נ.י. 11211

 נ.ב. ווער עס האָט באַקאַנטע ערליכע יודען אָדער אָרעמע יודען אד"ג, דאָהי אָדער אין ארץ ישראל, אייראָפּע, קענעדע וכו' וואָס לפי דעתם ברויך מען זיי שיקען אומזיסט פלייש (סאַלאַמיס ועוד), ביטע דאָס פאַרשטענדיגען שריפטלעך פאַרען וועד אויף דעם אויבענדערמאנטן אדרעס.

 


בס"ד

מחאה גדולה ונמרצה

אידען לאָזט אייך נישט פאַרפירען פון די קצבים שווינדלערס!!!

דאָס שרעקליכע וויי-געשריי פון כלל ישראל

באַשריבען דורך הגאון הצדיק האדמו"ר מהאלמין שליט"א

שוין באַלד אַ וואָך זינט עס איז געדריקט אין פאַרשפּרייט געוואָרן אויף דער אידישער גאַס און איך קען נאָך אַלס נישט קומען צו זיך פון אַזאַ שוידערליכע פּאַסירונג, וואָס די בלוט אין די אָדערען ווערען פאַרגליווערט נאָר טראַכטנדיק אַז אַזוינס זאָל קענען פּאַסירען נאָך אַזויפיל יאָרן מלחמה קעגען די חברה אנשי המחנו"ט (ר"ת מאכילי חלב נבילות וטריפות). זאָלען די דאָזיגע שותפים של עמלק - קצבים, רשעים, אויסגעשפּראָכענע שונאים פון כלל ישראל, שליחים נאמנים פון די סטרא אחרא, צוגרינט צו לייגען דאָס ביסעל געבליבענע ערליכע אידען פון כלל ישראל, דאָרעך פאַרשטאָפּען די מוחות אין הערצער און מטמא זיין דאָס בלוט פון אונזערע נפשות מיט נבילות וטריפות חלב ודם.

יעדער טאָג קומט פאָר אַ פרישע מלחמה קעגען די נייע טריקס וואָס דער בעל-דבר שטעלט אויף און וועבט, אַריינצופיהרען תמימות'דיגע אידען אין זיין אויסגעשפּרייטן נעץ.

יעצט איז דער ס"מ געקומען אויף אַ נייע בייפאַל, וואָס דאַרף ער זיך שלאָגען מיט יעדן איד באַזונדער, ער וועט אַריינכאַפּן די ערליכע אידען, מנהיגים, ראשי-ישיבות, מלמדים, בני-כולל וכו', די פירער פון פאָלק און אַזוי אַרום וועט ער אַלעס שוין ממילא האָבען אין זיינע טמא'נע הענט.

שטעלט אייך פאָר, אַ זאַך וואָס קען אַפילו אין וויסטען חלום נישט איינפאַלען פאַר אַ נאָרמאַלען מענטש. אָבער דאָס איז ליידער געשעהן אין מיטן העלען טאָג פאַר אונזערע אויגן.

עס איז אָפּגעדרוקט און פאַרשפּרייט געוואָרן בראש חוצות (איבער די גאַסן) צוויי מודעות פון אַ מכלומרשטן "וועד למען הצלת וקיום כח התורה והיהדות", וואָס איהר צוועק זאָל זיין, אַזוי צו זאָגן, העלפען ראַטעווען דעם כלל ישראל דאָרך פאַרגרינגערען צו קענען קויפען טריפה ונבילה פלייש, און בפרט ווערט דאָרט עטלעכע מאָל איבערגע'חזר'ט אַז בעיקר מיינען זיי סאַלאַמי, פאַסטראַמי, פראַנקפוטער, באלויני ועוד, וואָס איז כידוע דורך און דורך איינגעזאַפּט  מיט שטיקער חלב ודם (חוץ נבילות וטריפות), און דאָס וועט געבען חיזוק און כח פאַר די שוואַכע און קראַנקע כלי קודש אָנצוגיין מיט זייער עבודת ד' אין הרבצת תורה ויראת שמים פאַר כלל ישראל.

וויי וויי!!! שומו שמים!!!

ווי איז דאָ דער שרייבע און דער מקונן (קלאָגער) וואָס זאָל מיט אַ פאַרבלוטיגט האַרץ פיהל מיט טרערען באַוויינען אונזער בראָך, אַז מענטשען (בעסער געזאָגט, שדים ורוחות אין צורה פון צוויי פיסיגע חיות טורפות) זאָלען האָבען אין זיך אַזוי פיל חוצפּה און עזות אַזאַ זאַך צו דריקען פאַר די גאַנצע וועלט אין דאָס אָנצוטראָגען דווקא פאַר די גרעסטע פון פאָלק, ווי גרעסער און חשוב'ער דער מענטש - אַלס ביליגער און אַלץ מער טריפות קען ער באַקומען אומזינסט כדי ער זאָל (צוזאַם מיט זיין משפּחה קרובים און תלמידים) זיך אָנעסן מיט מאכלות אסורות, און דערנאָך קענען מיט דעם כח און פאַרשטאָפּטן מוח און האַרץ פאַרפיהרען גאַנץ כלל ישראל פון יודישקייט מיט זיין כח התורה.

און מסתם האָט דאָס נאָך איין טיפען חשבון, אַז דורכדעם וועלען די שליחים פון די סטרא אחרא, די קצבים - שותפים של עמלק - פאַרשטאָפּען דאָס מויל פון די אַלע וואָס עס טוט זיי וויי דער בראָך פון כלל ישראל וואָס ווערען ל"ע געשטאָפּט מיט נבילות וטריפות חלב ודם, און מיט דעם וואָס די אַלע גרויסע פיהרערס (וועלכע האָבן די השפּעה אויפן גאַנצען כלל ישראל) וועלען זיין משוחד צו די דאָזיגע אנשי המחנו"ט מאכילי נו"ט חלב ודם, וועלען זיי שוין מער קיינמאָל נישט לוחם זיין קעגען די דאָזיגע עוולות, און מי יודע וואָס זיי האָבען נאָך ח"ו אינזינען צו טוהן פאַר כלל ישראל (מיט זייערע ציגעגרייטע שפּיצלען) ה' ישמרנו:

א) די אַלע וואָס וועלען דאַן שוין זיין אָנגעגעסען טריפות וועלען זיי שוין אַליין זיין קאַלט אין יודישקייט און מסכים זיין צו אַלע תועבות פון די דאָזיגע רשעים מחנו"ט.

ב) זיי וועלען זיין משוחד ווייל זיי באַקומען דאָך ביליג אָדער אומזינסט אַזויפיל פלייש וואָס שפּאָרט זיי איין פיהל געלט אַ יאָר, און זיי קענען עסען מעהר טריפות און חלק וואָס ביז יעצט האָבען זיי נישט געהאַט די זכי' דערצו.

ג) די דאָזיגע מחנו"ט האָבען זיכער דעם פּלאַן אַז נאָכדעם וואָס זיי וועלען האָבען די אַלע ראשי-העם אין דער האַנט, וועלען זיי דאָס גיט פּראָפּראַגאַנדירען און צושמירען אין די גאַנצע וועלט פּינקטלעך וועלכע גדולים ניצען זייער פלייש און דאָס וועט זיין דער גרעסטער הכשר פון אַזוי פיהל גדולים, רבנים ואדמורי"ם כו', יעדער איד וועט אַוודאי טרעפען אין די רשימה כאָטש עטליכע זיינע באַקאַנטע וואָס זענען ביי איהם חשוב און באַגלייבט, און אַפילו די וואָס האָבען זיך ביז יעצט אָפּגעהאַלטען פון עסען, וויסענדיג אַז עס האָט גרויסע חששות, וועט זיך שוין יעצט מאַכען אַ חשבון אַז אויב יענער גדול עסט עס איז עס אַוודאי כשר  למהדרין, און איך מעג עס זיכער עסן.

ד) אַז איינער וועט זיך טרויען עפענען אַ מויל אויסצוזאָגען דעם אמת, וועלען די דאָזיגע מחנו"ט עמלקים אַוודאי באַלד צאַמשטעלען קול-קורא'ס בריפען פון אַלע זייערע גדולים כו' (אומזינסטע קאָסטעמערס) קעגען די שרייבערס מחרחרי ריב, און מה דאָך ביי פרשת חלב איז דאָס געטוהן געוואָרען, נישט קוקענדיק אויף דעם וואָס רוב גדולי ישראל זענען אַרויס קעגען די אנשי המחנו"ט, כל שכן ווען מען וועט האָבען אַ גרויסע רשימה גדולים טריפה-עסערס (מסתם בשוגג) וואָס וועלען צוהעלפען צום קאַמפּיין און מיט דעם וועט חלילה ווערען פאַרלאָשען דאָס לעצטע ביסעל קול מחאה פון כלל ישראל, און אַריינכאַפּן די וואָס זענען נאָך ביז יעצט ניצול געוואָרען פון נבילות וטריפות.

די עזות גייט נאָך ווייטער. נישט גענוג וואָס עס ווערט געטוהן אַזאַ גרויסע פאַרברעך צוליב די שחיטה ביזנעס פון די דאָזיגע רשעים קצבים יונגען, האָבען זיי די חוצפּה צו גרינדען אַ שנאָר קאַמפּעין אונטער אַ נאָמען פון אַ פאַלשען "וועד", אַז אַלע אידען זאלען העלפען און האָבען אַ חלק אין מאכיל טריפות זיין לטובת די ביזנעס פון די דאָזיגע קצבים עמלקים וואָס האָבן שוין אַ רעקאָרד פון מאכיל  זיין נבילות וטריפות חלב ודם צענדליגער יאָרן אונטערען מאַנטעל פון הכשרים פון רבנים (וואָס זענען אַוודאי געוואָרען אינטערגעקויפט אויף ענליכע אופנים ווי זיי וועלען יעצט ווייטער טוהן אויף אַ גרויסען פאַרנעם). דאָס מיינט אַפילו יחידים ממש וואָס וועלען אפשר ווייטער נישט עסן, וועלען זיי אָבער צוהעלפען מכשיל זיין את הרבים מיט נבילות וטריפות, חלב ודם.

וואָס שוידערט אויף דאָס מערסטע - עס איז שוין באַלד אַ וואָך זינט די מודעות זענען אָפּגעדרוקט געוואָרן, און קיין שום מחאה איז נאָך נישט דערהערט געוואָרן. אַזאַ זאַך וואָלט געדאַרפט אויפשטורעמען די גאַנצע וועלט פון איין עק ביז דער אַנדערער, און עס זאָל זיך נישט איינשטילן ביז די יעניקע וועלן ווי געהעריק באַשטראָפט ווערן און אַראָפּרייסן, איין מאָל פאַר אַלע מאָל, די פאַלשע מאַסקע פון זייער פּרצוף, און אַלע זאָלן וויסן אַז זיי זיינען נישט קיין מזכי הרבים, נאָר מאכילי נו"ט.

מיר האָבען שוין אין די פאַרגאַנגענע וואָכן (און מיר וועלען אי"ה ווייטער אַזוי טוהן אָן מורא) געדריקט און געשריבען וועגן דעם גרויסען חורבן וואָס די דאָזיקע אנשי מחנו"ט ברענגען, און דער גרויסער כח פון בעל-דבר וואָס צילט אַלע זיינע פיילען דווקא אויף כשרות, ווייל ער ווייסט גוט אַז דאָס איז די איינציגע געווער אָפּצוהאַלטן די גאולה הקרובה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

מיר ווענדען זיך צו יעדער איד וואָס איז געשטאַנען אויפ'ן באַרג סיני ואשר נשמה באפו, נישט צוצילאָזען אַזאַ אומדערהערטע נבלה (וואָס איז שוין איבער די מאָס אַפילו בעקבתא דמשיחא, אַ דור פון עזות) און מיר זאָלען אַלע אין איינעם אָהן פּחד לאָזען הערען אונזער געשריי, יעדערער ווי און וויפיל ער קען - אין שיהל, מקוה, משפּחה, קרובים, שכנים, חברים, ידידים, תלמידים. און אויך מפרסם זיין מודעות קעגען די מזיקים.

ווייטער אין דעם רובריק שטייט באַשריבען אַ מעשה וואָס מיר האָבען געדריקט אין ספר "[מנחת] יהודה" ח"ד פון ספר נפש ישעי' על מאכלות אסורות פון אַ איד אַ גרויסען גביר וועלכער נתגלה געוואָרען אַלס מאכיל טריפות. פון דעם זעען מיר ווי דער בעל-דבר אַרבעט, וואָס כדי צו פאַרנאַרען תמימות'דיגע אידען [קען ער אַריינכאַפּן אין זיין נעץ אידען] בעלי צדקה מיט אַלע מעלות ומדות טובות שמנו חכמים, און צום סוף ... די גרעסטע מחטיאי הרבים אויסצושמד'ן כלל ישראל רח"ל, אָבער ... ... ביי יענע מעשה האָט זיך עס געהאַנדעלט ... ... ישראל וואָס איז אויך געווען זייער ביטער, [אָבער איצט רעדט זיך וועגן גאַנץ כלל ישראל] ווייל זייט נאָך דער צווייטער וועלט-קריג איז דער גאַנצער כלל ישראל אין אַמעריקע, ארץ-ישראל און אַביסעל אין אַנדערע מקומות און די דאָזיקע מזיקים וועלן עס טועהן איבעראַל אין דער וועלט ווי עס איז נאָר דאָ אַ זכר פון ערליכע אידען כדי עס זאָל חלילה נישט בלייבען איין ערליכער איד מיט אַ ריינע נישט-פאַרשטאָפּטע האַרץ און וואָס זאָל זיין גרייט אַרויסצוזאָגען מער דעם אמת אָפען, און כל-שכן זיך צו שלאָגען מיט די דאָזיקע קצבים-עמלקים אנשי המחנו"ט.

זאָלט איר, רשעים, וויסען אַז עס איז דאָ אַ באַשעפער אויף דער וועלט ואָס לאָזט נישט פאַרניכטען זיין וועלט, עס האָט אַ גרענעץ ביז ווי ווייט דער נסיון מעג ... ... מיינט נישט אַז די וועלט איז הפקר, און אַזוי ווי עס איז אייך געלונגען ... ... אַריינצוכאַפּן אין זאַק ערליכע אידען, שטעלענדיג אַ פּנים ווי אַ תמים, וועט איך אויך געלונגען צו פאַרנאַכן דעם גאַנצען כלל ישראל, היו לא תהי' כי לא יטוש ה' עמו בעבור שמו הגדול והנורא!!!

נ.ב. אידען!!! לאָזט אייך נישט פאַרפירען פון שווינדלערס, און פאָלגט אויס און זייט געטריי צו דעם פּסק פון די אמת'דיגע מנהיגים גדולי הרבנים והצדיקים אַז די היינטיגע בהמה-פלייש אין אַמעריקע וואָס הייסט "למהדרין מן המהדרין" איז באמת נבילות וטריפות חלב ודם, און זייט זיך נישט מטמא די נשמות, האָט רחמנות אויף אייער פרוי און קינדערלעך.

 

החותם בכל חותמי ברכות

כ"ה אלול תשל"ט

הק' שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו

 ספר הרידב"ז והכשרות
המחבר מצהיר "אי אפשר בעולם לתקן מצב הכשרות בארה"ב
{הספר/ 32' עמ' מצב הכשרות בשנת תר"ס ועד היום}.
להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין
 קול השחיטה
"במו עיני ראיתי..... את הנעשה שם.... תחת מערכות הכשרות "הטובים ביותר"  כך כותב המחבר האדמו"ר מהאלמין בשעה שהוא מביא לנו עדות מפורט מהמצב הכשרות בכל רחבי ארה"ב
{לשון הקודש - קונטרס/ 111 עמ' - תשמ"ז bookmark's}.

להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין
 

Kol ha Shechita

הבשר הכשר?

מעשה שהיה כך היה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין


דעת תורה השמר לך פען
. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

אבן מקיר תזעק. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

וזבחת כאשר צויתיך. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

 די שוחטים שטימע

שחיטת ואכילת בשר כהלכתה.

חלק א' או חלק ב'? להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

השחיטה הכשירה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

השחיטה הכשירה?
 תיקון הכשרות.
להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

שותפו של עמלק חלק א'. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

הוראה ואזהרה לאפרושי מאיסורא

נפש ישעיה על מאכלות. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

 

קליפ מעיתון א טומל אין באלטימאר

אכילה ובריאות וחיים

 

עד מתי? -

 

בולעטין וועד הכשרות ר"ח טבת תשנ"ב # 52

אכילת בשר הלכה למעשה. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

בולעטין וועד הכשרות ר"ח אב תשנ"ה # 95. להגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין

בולעטין # 105 -

וועד הכשרות 

 

מדריך לכשרות . 15  להגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין.

מדריך לכשרות 16  להגה"צ רבי משה שטרן זצ"ל ולהבחל"ח הגה"צ רבי שלום יהודה גראס, כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מהאלמין.

מדריך לכשרות 17

 

להלן יש כתבה קטנה על הטעיפ שהעתקנו קצת תוכן הדברים של 20 דקות

 שיחת האדמו"ר מקיוויאשד זצוקללה"ה עם להבחל"ח האדמו"ר מהאלמין שליט"א על מצב הכשרות בארצות הברית
השיחה הוא לפני יותר מ 30 שנה


 

 klafkosher.com_kivyasdh_holmin_kasrush_sehcitah.mp3

העתקנו קצת מהטעיפ שבא אלינו ממה שדיבר כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א [שכעת בבית החולים וצריך רפו"ש גדולה], מה שדיבר לפני יותר מ30 שנה עם להבחל"ח כ"ק מרן אדמו"ר רבי יצחק אייזיק אייכנשטיין זצוקללה"ה, מה שדיברו ביניהם, כאן יכולים לשמוע על קצה המזלג מה שעברו על כשרות הבשר ב60 שנה האחרונית, איך שבלבלו בשקרים את רבינו הקדוש מסאטמאר רבינו יואל זי"ע.

הרב מהאלמין קלט את הטעיפ בנוכח של עדות, כפי ששומעים.

מונחים אצלי הרבה טעיפס כאלו וגם כן מהתאחדות הרבנים, ואני מבקש מי שיש לו טעיפס כאלו ששומעים איך שעושים ברעין וואש לרבינו הקדוש רבינו יואל זי"ע, נא לשלוח אלינו.

לחץ:

?הבשר הכשר

4 - א

הטעיפ הזה נחוץ מאוד למלחמה שלנו, כי כל אחד יודע שסאטמאר היו מסלתה ומשמנה של כל הכלל ישראל, ואיך שכולם עם הרבנים ביחד ירדו כל כך אחורנית, עד.... שעוברים בריש גלי' על משכב זכור ולא מתביישים, וכל זה היה על שהאכילו אותנו כל השנים נבילות וטריפות חלב ודם, לכן זה הלימוד זכות הכי גדול שיש לי על הקהילה הקדושה שלנו, ולכן אני נלחם כל כך קשה, להציל אותנו מקליפה הקשה הזאת, עד שכמעט שהרגו אותי, בדיוק כמו שרצו להרוג את האדמו"ר מקיוויאד, והאדמו"ר מקאשוי זצוקללה"ה, ולהבחל"ח כ"ק מרן האדמו"ר מהאלמין שליט"א, השם ישלח לו רפו"ש בתוך שאר חולי ישראל.

הרב שלום יהודה בן אסתר לרפו"ש בקרוב ממש.

זכות הטעיפ הזה שאנו מפרסמים יעמוד לכ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין שליט"א שיתרפה רפואה שלמה בקרוב אמן.

מי לא יודע איך שהאדמו"ר מהאלמין הוציא מאות ספרים על הכשרות, ונציין את האתרים שמובא ספרים הנ"ל.

אם תעשה חיפוש בגוגל, ותכתוב:

"שלום יהודה גראס"

 Results 21 - 30 of about 1,230 for "שלום יהודה גראס". (0.23 seconds

באתרים האלו תמצאו אלפי ספרים של האדמו"ר מהאלמין שליט"א:

| ha-zohar.com | ISRAEL613.COM | ISRAEL613.NET | ISRAEL613.INFO | ISRAEL613.ORG | vaadhakashrus.com | KLAFKOSHER.COM | HOLMININTERNATIONAL613.COM | MIKVAH613.INFO | HOLMIN613.COM | ERETZISRAEL613.INFO | GAN-EDEN.INFO | GEULAH.INFO | HATZOLAH-1.INFO | JERUSALEM613.COM | JERUSALEM613.INFO | KOTEL613.INFO | MOSHIACH613.INFO | OLAM-HABA.INFO | SEFER-TORAH-BOOKS.INFO | VAADHARABONIM.COM | VAADHARABONIM.INFO | שמיטה | שחיטה | ניקור | דפי ועד הכשרות העולמי MEZAKEIHARABIM.INFO | TREIFMEAT.COM |

 מפתחINDEX |  

התחלנו להעתיק קצת מהטעיפ, אבל כעת אני באמצע תיקוני מקוואות ואין לי זמן יותר להעתיק. [רק היום יש לי נסיעה במכונית שלי לערך של 8 שעות ממקום למקום לתקן מקוואות], ובקרוב בע"ה תראו בספרי המקוואות שלי, תמונות מכל המקוואות שתיקנתי!

[הלגל"ג רבנים יכתבו מה שהם רוצים, והתמונות ומכתבי הרבנים המאשרים ידברו בפני עצמם, והאמת יראו שלא עשיתי ותיקנתי יותר מקוואות לא רק מכל הרבנים של התאחדות הרבנים אלא מכל הרבנים בכל ארצות הברית ביחד, אבל בנתיים שידברו, עד שיתגלה האמת, בדיוק כמו שחיבאו את האמת על הפעדיפילס].

כאן תראו שזה שהרבנים מאכילים נבילות וטריפות חלב ודם, זה לא מהיום, זה כבר 60 שנה, מהיום שסאטמאר נכנס בשדה הכשרות, ועשו מזה ביזנעס, הם מאכילים טריפות, הגאב"ד האלמין הדפיס מאות ספרים על הכשרות, מפני שאז לא היה עוד האט ליין, לכן הדפיס ספרים, וזה היה המלחמה הגדולה שלו. וב"ה שיש לנו כעת הכל בכתב.

עוד תראו שם ספרו בצאתו בשלום, ואיך שכמעט הרגו אותו כמה פעמים, ולא לחינם סבל כל כך הרבה פעמים על אירועי מוח רח"ל.

 

נוסח העיתון מבשר ואומר:

לקיים בנו חכמי ישראל: הציבור מתבקשים לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של כ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א שאושפז השבוע בבית החולים, וצריך לרחמים גדולים,

זכור תזכור את האדמו"ר מהאלמין שרדפו אחריו עם רובה לא פעם אחד, [וגם כן רצו להכניסו לחרם לא פעם אחת שגילה מה שאסור לגלות, והיה לו סייעתא דשמיא שלא הכניסו אותו לחרם, ואולי היה יותר טוב שכן הכניסו אותו לחרם, כי אם את הבעל שם טוב ותלמידיו הכניסו לחרם, היה לו רק זכות אם היו מכניסים אותו לחרם]

עד שחיבר ספר שלם "בצאתו בשלום", ועל כל פירצה שנלחם עלה לו בדמים תרתי משמע, וב"ה שניצל, וכעת צריך לרחמים גדולים, ה' ישלח לו רפו"ש בקרוב ממש.

זה דוגמא קטנה לראות איך שהשם עוזר למי שיש לו מסירת נפש, וכמו שהלל מחייב עשירים כך האדמו"ר מהאלמין מחייב את כל הרבנים שאומרים שמפחדים לגלות האמת, מפני שיהרגו אותם. ועבר כבר כמה סטראויקס וב"ה הוא מנהיג עדתו בבית שמש, ה' יעזור לו הלאה שיהיה לו רפו"ש מן השמים, כי העולם צריכים לו.

כמו כן בענין עון דור המבול כל אחד יודע מה שכתוב בתורה בפרשת אחרי קדושים, ואיפו אתם כל הרבנים והרבי'ס שמחלקים שריים לאלפים, איך אתם יושבים בשקט ולא שומעים ממכם אפילו דבר קטן לעשות מעגל סגור?

האם אתם בכלל זרע ישראל? או מזרע הערב רב שדים רוחים ולילין כמו שכתב רבינו הקדוש בעל דברי יואל בספרו הקדוש ויואל משה, בשם תשובת הרשב"א שלפני ביאת המשיח יהיו רבנים שישבו עם טלית ותפילין כל היום, ויהיו מן הערב רב שידים רוחין ולילין רח"ל.

בואו ונשאל להרבי'ס הגדולים, אם עשו מעגל סגור, ואם לא תפסיקו ללכת אצלהם, כי הם לבד שייכים לדור המבול רח"ל:

[כל אחד יכול לראות אם יש סיין בבנין התלמוד תורה והישיבה שיש שם מעגל סגור]


 כ"ק האדמו"ר הרב דושינסקי שליט"א [זי"ע] גאב"ד עדה החרדית עם להבחל"ח האדמו"ר מהאלמין שליט"א

זכור תזכור: מימות בריאת העולם לא היה רב אחד שילחום על כל עניני יהדות ולהוציא כל כך הרבה ספרים על ענין וענין שצריכים לתקן, וזה רק חלק קטן מה שאנו מביאים, לערך, מי שרוצה לראות כל הספרים, יראה את זה בכל האתרים שמביאים הספרים שלו, איזה זכות גדול שלומדים הספרים שלו בכל העולם, רק אנחנו הטיפשים בסאטמאר :

1. שחיטה 276 ספרים - 376 קול קורא'ס.

1. ניקור  237 ספרים - 178 קול קורא'ס.

3. פסח 44 ספרים - 27 קול קורא'ס.

4. קדושת בית המדרש - 46 ספרים 244 קול קורא'ס.

5. סת"ם - ספרי תורה תפילין ומזוזות 24  ספרים וקונטרסים.

6. מקוואות: 12 ספרים - ועוד. 31 קול קורא'ס.

7. שבת 6 ספרים - אין ליכט פון תורה שבת 32 ספרים - 27 קול קורא'ס.

8. קדושת הברית: 12 ספרים.

9. צדקה: 17 ספרים.

10. דין תורה: 12 ספרים.

11. ספרי קבלה וזוהר הקדוש: 91 ספרים וקונטרסים.

12. אין ליכט פון תורה באידיש ולשון הקודש 895 ספרים.

13. שלחן ערוך מחבר ורמ"א: 24 ספרים - 613 קונטרסים וגליונות.

14. ציצית: 4 ספרים - 42  קול קורא'ס.

15. צניעות: 18 ספרים - 157 קול קורא'ס.

16. ערב רב: 23 ספרים. 152 קול קורא'ס

17. חק לישראל: 54 חלקים - 10 כרכים - 19 קול קורא'ס.

18. שכר ועונש 6 חלקים 2460 עמודים.

19. קדושת ארץ ישראל. 3 ספרים - 1679 קונטרסים וקול קורא'ס.

20. שידוכים חופה וחתונה 6 ספרים 65 קול קורא'ס.

21. תרי"ג מצות 15 ספרים וקונטרסים.

22. מחאה תוכחה ומזכי הרבים והמסתעף 12 ספרים - 342 קול קורא'ס.

23. ברית מילה והמסתעף: 32 קונטרסים וקול קורא'ס.

24. עירוב והמסתעף: 18 ספרים - 313 קונטרסים וקול קורא'ס.

25. דברי תורה על התורה 12 כרכים.

26. דברי תורה על הש"ס 5 על מסכתות הש"ס

27. לימוד כ"ד ספרי קודש - 160 גליונות.

28. כשרות 72 ספרים וקונטרסים - 378 קול קורא'ס

29. שעטנז - 33 קול קורא'ס.

30. שידוכים חופה וחתונה 9 ספרים - 60 קול קורא'ס.

31. אמונה - ספר אחד.

32 . דין תורה מסירה וערכאות 6 ספרים - 17 קול קורא'ס

33. תהלים 8 ספרים - 354 גליונות.

34. הפקעת שערים 3 קונטרסים - 14 קול קורא'ס.

 

 שמו המלא:
שלום יהודה בן אסתר.

מנייני אמירת תהלים יתקיימו בשבת לפני תפילת שחרית בבתי המדרשות דחסידי האלמין בערים בית שמש, ביתר, קרית ספר 

גאב"ד האלמין: הרב מקאשוי פוסק שמי שאוכל בשר אינו כשר לעדות. ואם אתם אינם אוכלים בשר אתם יכולים להתארח בביתי, ולהיות עד להטלפון הזה...

הקדוש רבי רפאל בלום האדמו"ר מקאשוי זי"ע, שמסר נפשו במלחתו הגדולה על הכשרות נגד הסאטמורים ורצו הרבה פעמים להרוג אותו, והאדמו"ר מסאטמאר רבי משה טייטלבוים אמר דרשה גדולה נגדו, וגם נגד האדמו"ר מהאלמין שליט"א, ה' ישלח לו רפו"ש, (נוסח רוסיה), שכולם יקראו את השם שלו ביחד עם השם שלהם ימח שמו וזכרו, ויש טעיפ שיכולים לשמוע בזה הלשון:  יוסף משה פרידמאן שלום יהודה גראס ימח שמו וזכרו, - שידע בדיוק מי שעומר מאחורי האדמו"ר מקאשוי בפרשת החלב, ומי שמדפיס ספרים שלמים ומאות אלפים קול קורא'ס נגד החלב ודם שרבינו משה טייטלבוים היה השותף והרב המכשיר ביחד, ונדפסו על הפרשה הזאת מאות ספרים שכל אחד יכול לראות ולברר.

(הטעיפ הזה נתפרסם לאלפים ורבבות, וכן דיבר הרבה יותר גרוע על האדמו"ר מקאשוי זי"ע, ואחר כך בא אליו ר' סנדר דייטש, ואמר לרבי משה טייטלבוים מה הרבי עשה, כך מדברים על רבנים גדולי ישראל?

ענה רבינו משה טייטלבוים, עכשיו אני יכול לומר על הרבי מהאלמין בורא נפשות, שאף פעם לא יוכל לעשות שידוך עם ילדיו, - מה קרה באמת עם ילדיו, כמה ילדים יש להאדמו"ר מהאלמין? האם חיתן בכלל אותם? התשובה הוא: יש להאדמו"ר 13 ילדים, וחיתן את כולם להאדמורי"ם הגדולים בארצינו הקדושה, כמעט כולם רבנים גדולי ישראל).

הגה"צ רבי משה יהושע לייב לנדא אב"ד בני ברק שליט"א
עם כ"ק אדמו"ר רבי שלום יהודה גראס מהאלמין שליט"א

 


כן שעשו להאדמו"ר מבעלזא, [נוסח סאטמאר, כשרוצים להכניס אחד באדמה]

החרם הגדול נגד האדמו"ר מקלויזנבורג,
רבי יקותואל יהודה האלברשטאם זי"ע

היום הוא יום היארצייט שלו

זה לא קרה בשואה! - ולא היטלער ימ"ש עשה את החרם - הוא ניצל מהשואה של היטלער - נכנס לשואה של סאטמאר
- מי הציל אותו מהשואה של סאטמאר?

תשובה: רבינו הקדוש בעל ויען יוסף מפאפא!

האדמו"ר מקלויזנבורג זי"ע - מסר נפשו בפרשת החלב והדם

וכן עשו שנים הרבה להאדמו"ר רבינו הקדוש מקלויזנבורג זצ"ל, רב גדול מספר שלפני 45 שנים היה אסיפה בהתאחדות הרבנים וכל הרבנים היו שם לעשות חרם חמור על האדמו"ר מקלויזנבורג. ורבינו הקדוש בעל דברי יואל זי"ע היה שם, ואיתו עשו מה שרק רצו, ובלבלו לו את המוח, והאמין להם הכל, כידוע.

החרם היה כבר מוכן, והכריזו את נוסח החרם, והצטרכו כל הרבנים לחתום על החרם, תיכף עמד כ"ק מרן אדמו"ר מפאפא, רבינו יוסף גרינוואלד בעל שו"ת ויען יוסף זי"ע, ואמר, אם עושים החרם הזה הוא יוצא מהתאחדות הרבנים, והוא היה אחד מן הנשיאים של התאחדות הרבנים.

[וכמו כן הציל בעל ויען יוסף את האדמו"ר מקאשוי זי"ע, כשרבינו משה טייטלבוים יצא נגדו בדרשה באסיפה של התאחדות הרבנים, ורבינו בעל דברי ויען יוסף אמר אל תזכור לנו עוונות ראשונים, בואו ונעשה תיקונים על החלב, ובעל ברך משה אומר בדרשה, אכלנו חלב עד היום, ונאכל הלאה - מי שלא מאמין יכול לשמוע בדרשה שלו על הטעיפס [אדם הראשון אמר אכלתי ואוכל עוד, חוה הרביצה לו במקל, כמו כן אהרן וויינשטוק ואחיו הרביצו להברך משה במקל (שקוראים לו טשעק, שאם לא יאמר כשר לא יקבל הטשעק, ועכשיו מה נעשה מ 36 שלימים שהברך משה סיפר בליל פסח כשחיפשו מצות שלימים ויפים? מה נעשה עם הכסף הזה? על זה יש מלחמה גדולה עד לב השמים בין זאלי ורוני, וחלק גדול של הכסף הלך כבר לטמיון בהקארטס בהערכאות, חוץ מחלק גדול שאליעזר קעסטנבוים ומשה שמו ידיהם על השלימים שלו)].

ורבינו הקדוש הדברי יואל זי"ע לא רצה לאבד את האדמו"ר מפאפא זי"ע (מהתאחדות הרבנים, כי בלי האדמו"ר מפאפא יראו שזה התאחדות הרשעים)כי הוא ידע והכיר אותו היטב, ואמר אם האדמו"ר מפאפא אינו מסכים, צריכים לבטל החרם.

מכאן אנו רואים שבכל ההתאחדות הרבנים היה רק איש יהודי אחד היה בשושן הבירה ושמו ר' יוסף גרינוואלד זי"ע, שהגין על כל העיר.

תתארו לכם את מי רצו להכניס בחרם!!!, ומי רצה להכניס בחרם!!!, ועוד כמה רבנים שאמרו להם אם לא תפסיק עם ההתעוורות שלכם נכניס אותך בחרם!!! - מי לא פחד מהם?

על זה צריכים לכתוב ספר שלם, ויעמוד מי שרוצה לכתוב הספר שיכתוב לנו ונשלח להם סחורה לרוב.

ואם תשאל למה ועל האדמו"ר מפאפא הגין על האדמו"ר מקלויזנבורג, התירוץ לזה: אחר מלחמת העולם בלאגערס, היו כל הרבנים בשקט ולא ידעו אם מותר לדבר מהשם יתברך ותורתו הקדושה, והיחידים השניים האלו כ"ק מרן אדמו"ר מפאפא וקלויזנבוג הם הלכו לכל הלאגערס לעורר את האמונה הקדושה בהכלל ישאל בין לבחורין ובין לבתולות ואמרו שאף על פי שעברנו את המלחמה הכבידה ואבדו מאיתנו ההורים שלנו ומשפחות שלימות אף על פי כן צריכים להתחזק ולזכור שיש מנהיג לבירה, והשי"ת לא ישכח אותנו ויחזיר אותנו כמו שהיה.

והם שעשו זאת היו בבחינת אברהם אבינו שצעק שלא ישתחוו לעבודה זרה, אף על פי שהיה חושך כפול ומכופל, והם היו בבחינת אחד היה אברהם, ובכן הגין האדמו"ר מפאפא על האדמו"ר מקלויזנבוג כי הוא ידע והכיר כוחו הגדול בתורה ויראת שמים.

החודש הזה הוא יומא דהילולא זי"ע, ועכי"א, ואלו השקצים שזלזלו בכ"ק מרן מקלויזנבורג זי"ע, ילכו להציון עם עשרה אנשים לבקש מחילה ולקבל נזיפה, וכולי האי ואולי שלא יפגעו בגחלתן של תלמידי חכמים.

אחד מספר, יש עיתון גדול שקוראים לו טראנסלאבנייע אידישע צייטונג, ששם כתוב הכל מה שסאטמאר עשו ביוראפ, מי שיש לו העיתון הזה נא לשלוח לנו שנוכל להראות לכל העולם כולו, ויכול ללכת לחנות לעשות סירוק פי די עף ולשלוח לנו לינק או את הפי די עף ויזכו את הרבים.

והכל עשו השקצים האלו על חשבון רבינו הקדוש בעל דברי יואל שהיה צדיק גדול וקדוש ונורא שאם לא הרשעים האלו, היה משיח כבר בא מזמן, רק הנחשים והעקרבים שסובבו אותו ועשו על חשבונו מה שרצו, בדיוק כמו ביוראפ, ועל חשבונו האכילו את אחינו בני ישראל בחלב ודם, ובלבלו לו את כל המוח שלו שרק הציונים הם הם המעכבים את הגאולה [אגב שהיה הרבה אמת בדבר, אבל הסאטמורים היו אלף ומליון פעמים יותר גרוע מהציונים, כידוע לכל].

לכן משיח לא בא!

גאב"ד האלמין:  להאדמו"ר מקיוויאשד: ראשית אומר לכם תודה על המכתב ששלחתם אלי עם 25$...

גאב"ד מקיוויאשד: לאחר ששארית הפליטה הגיעו לחבל ארץ אמעריקא, גילתם ענינים שקברו עמוק עמוק עמוק גדולות ונצורות...

גאב"ד האלמין: [כתוב בספרים לפרש] אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע... ויקשב, זהו מלשון אחד ממתכופף לשמוע את דברי חבירו... לפני ביאת המשיח יהיה חושך כה גדול כשאחד ירצה לדבר עם חבירו יצטרך לראות אם אין מי ששומע.

גאב"ד האלמין:.. שוחחתי עם אחד מבני הקאשוי רב שהיה צדיק גדול שמו רבי אשר יעקב זצ"ל, וחשבנו מה יש לעשות לתקן את מצב הכשרות...

דיברתי איתו לילות שלימות, הוא סיפר לי ואני סיפרתי לו

דיברתי איתו שהקאשוי רב יצא נגד השחיטה - ובאמת לו מגיע לו הזכות הגדול הזה שהקאשוי רב יצא נגד איסור החלב והדם.

קאשוי רב הוא צדיק הדור וחובר חיבורים רבים, ויש לו כוח בעולם, יושב ולומד כבר שבעים שנים על התורה ועל העבודה 18 עשר שעות ביום, ואינו מסתכל מחוץ לד' אמותיו, ואם הוא יצא נגד המאכילי טריפות חלב ודם, לא יהיה לאף אחד מה להגיב וכולם ישמעו לדבריו דברי צדיק הדור...

... וכן היה והקאשוי רב לא האמין למשמע אזניו. [מפני שהצה"ק רבי שאול בראך זצ"ל העיד עליו שלומד תורה לשמה, ואם לא היה בא לעולם רק בשביל להעמיד תלמיד כזה לבד היה כדאי לו לבוא לעולם, וכידוע היה יד ימינו של רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע]

גאב"ד קיווישאד:... שאף הוא היה תלמיד הקאשוי רב הגה"ק רבי שאול בראך זי"ע, והוא היה חבירו של הקאשוי רב המדובר, שבזמנו היו שני בחורים ביחד שוחחו רבות...

גאב"ד קיווישאד:... מספר, שסיפר להקאשוי רב הכל מה שהולך בשחיטה...

גאב"ד קיווישאד:.. מספר על ידידותם האמיצה

גאב"ד קיווישאד:... שאני [הרב מקיווישאד] [כשהייתי בחור] הייתי הולך עם חליפה ארוכה, ולעומתו הרב רפאל בלום מקאשוי היה הולך עם חליפה קצרה.

גאב"ד קיווישאד:... על ההורמנא שרבי שאול בראך נתן לו והקאשוי רב, והם היו היחידים שקיבלו ההורמנא.

גאב"ד קיווישאד:... באחד השיחות כשהלכו ברחוב לטייל מצאנו הגה"ק מקאשוי [רבי שאול בראך זצ"ל] ואמר להרב מקיוויאשד: חתוך את מלבושך, והשלם אותו לחליפת ידידיך רפאל...

ואם הייתם ידידים כאלו הלא בוודאי שכבודכם צריכים לצאת ביחד עם הקאשוי רב נגד החלב והדם?

גאב"ד האלמין:  מספר להרב מקיווישאד, אני משוחח עם אנשים ברחוב, וכולם אומרים שבגלל שהרב מקאשוי אסר לאכול את השחיטות של סאטמאר, מפני איסור חלב ודם, לכן אינם רוצים לאכול, אפילו שהיו שמועות משמועות שונות שהוציאו חסידי סאטמאר שהרב מקאשוי לא רצה לחתום [על האיסור הבשר] אלא בניו ציווהו.

גאב"ד קיוויאשד:... הפרשתי הרבה אנשים שלא לאכול בשר

גאב"ד קאשוי:... ברגע שגילה את האמת לאמיתו שאכלנו חלב ודם עשרות בשנים, וצוה לתלמידיו להפסיק לאכול בשר בהמה, עד שאמר שמי שאוכל בשר בהמה פסול לעדות, ולא סידר קידושין במקום שנותנים לאכול בשר בהמה, היו מוכנים ח"ו להרוג אותו, [ואין כאן המקום להאריך בזה, שידוע לכל].

גאב"ד קאשוי:... אוי, ועוד איך היה חכם גדול וצדיק קדוש וטהור, שידע מקודם שזה יהיה בנפשו, ואף על פי כן מסר נפשו עליה להציל את אחינו בני ישראל מאכילת חלב ודם שהוא בכרת.

גאב"ד האלמין:...  כאן פונה הרב מהאלמין להרב מקיוישאד ואומר לו, אם אתם תחתמו ביחד על הקול קורא שהרב מקאשוי חתום עליו לאסור הבשר שהוא חלב ודם, זה יהיה דבר גדול מאוד לתועלת ולזיכוי הרבים.

גאב"ד האלמין:...  כולם יודעים שיש חלב על אותם בשרים משחיטת סאטמאר, ולכן אסור לאכול אותם הבשר שלהם...

גאב"ד קיווישאד:... טוען, שהוא לא רוצה להתערב בסוגיות חמורות כאלו. בעבר עשיתי רבות בעניין זה, [וסבלתי, ועברתי הרבה], ואף בעל החנויות לא היו רוצים לבוא לבי"ד להתדיין על כל הבשרים שמכרו.

גאב"ד קיווישאד:... כן הסתכסכתי עם כ"ק מרן אדמו"ר מסאטמאר רבינו יואל זי"ע בעניין זה, כהטחתי על פניו כל הדברים החמורות שיש בשחיטתו.

גאב"ד קיווישאד:... וכן הלכתי עם בעל החנות לחמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] והראתי לו שיש סוגי בשרים מההכשר שלהם, שאפשר לראות שם פתקים שזה מגיע מאיזה מפעל של נכרי מנוי ז'רסי. רח"ל...

גאב"ד קיווישאד:... חמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] מאוד התכעס. ואמר לי שיש לי הרבה עגמת נפש מהם, ולכן איני עושה כלום.

גאב"ד קיווישאד:... ואמר לי חמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] שהוא מפחד מאותם אנשים שאומרים על כל מוצאי דיבה שיש להם אינטרסים,...

גאב"ד קיווישאד:... ... אמר לי חמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] ורבינו הקדוש מסאטמאר הלא הוא צדיק...

... ואינו יוצא מתחת ידיו מכשולות...

חמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] ... ולמעשה הלכו אל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר רבינו יואל, וסיפרו לו שיש אנשים שמוכרים בשר הבא מן השוק על שם ההכשר של סאטמאר, מיד החל כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר רבינו יואל לצעוק על חמי זצ"ל..

גאב"ד קיווישאד:... ... והרבי מסאטמאר צעק בקול גדול...

גאב"ד קיווישאד:... ... וביקש מבאי ביתו שיוציאו את חמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] ... החוצה...

גאב"ד קיווישאד:... .... חמי [האדמו"ר מקיוויאשד זצ"ל] ... ענה, אותי אתם מוציאים, אתם כבר יצאתם מזמן מכלל ישראל...

גאב"ד סאטמאר רבי צועק הכל שקרים וכזבים, מדברים על הבשר שלנו?

גאב"ד קיווישאד:... צריכים להשיב בית דין

גאב"ד קיווישאד:... ... ומה עשה למעשה הרי יש לו עדות מבעל חנות שיש בשרים נבילות וטריפות?

גאב"ד קיווישאד:... מה אומר לך... הלא הוא מוכר בשר מן השוק...

גאב"ד קיווישאד:... מוכרים 50 שנה נבילות וטריפות לישראל.

גאב"ד קיווישאד:... ... היה מחלוקת בין סאטמאר למונקאטש, סאטמאר רבי החזיק שכל הגלילות שייכים אליו, והמונקאטשער רבי החזיק שהגלילות שייכים אליו.

גאב"ד קיווישאד:... ... אין עם מי לדבר! לא עם הרבי מסאטמאר ולא עם משהו אחר...

 

 

גאב"ד קיווישאד:... ... ואומר לך שהוא שורף בגיהנום, ואך אולי עדין לא הגיע לגיהנום...

גאב"ד קיווישאד:... ... היה לו אחד שוחט אברהם ווערצברגער שמסר לו כל הזמן שהכל בסדר בתכלית הכשרות וההידור...

גאב"ד קיווישאד:... ... שעות ארוכות ישנם רק מכשיר אחד ומשגיח אחד שלא ייתכן שהוא יסתדר עם הכל...

גאב"ד קיווישאד:... ... סיפר עם הרב טייץ ....

 

http://www.nytimes.com/1995/12/29/nyregion/rabbi-pinchas-m-teitz-87-founder-of-schools.html

 

גאב"ד קיווישאד:... השוחטים הם בועלי נידות...

 

הרב משאפראן זצ"ל נתן אז הכשר על האיטליז של סאטמאר בראדני סטריט....

גאב"ד האלמין: בהיותי בחור היינו לומדים עם הרב משאפראן תיקוני זוהר בכל ימי חודש אלול, הלכנו ליער ושם למדנו.

וכאן אעתיק רק מה שכתב במפתח ספר זוהר היומי שהוציא האדמו"ר מהאלמין, וזהו כוח הפועל בנפעל, שלמד ביחד עם האדמו"ר משאפראן זצ"ל, שהיה תלמיד האדמו"ר ממונקאטש זי"ע, וידע כל ספרי קבלה, והיה לומד תיקוני זוהר עם בכיות נוראות כידוע לבחורים שלמדו אז בישיבה.

לחץ

HA-ZOHAR.COM - ZOHAR INTERNATIONAL

 

לחץ ערב רב

EREV RAV
PAGE 1

1      2     3     

HOME        ראשי

 

גאב"ד קיוויאשד:.... על רבני הערב רב, בשם רבינו הקדוש בעל דברי יואל זי"ע, דברים שלא שמעתן אוזן.

גאב"ד האלמין:.. פעם אחת שאלתי את הרב הצדיק משאפראן זצוקללה"ה, מה נשמע עם מצב הכשרות באמעריקא?

גאב"ד שאפראן:... הכל כשר רק בדיעבד ובשעת הדחק, ומן הראוי הוא שלא לאכול בשר...

גאב"ד האלמין:..  אפילו מהכשרות המהודרת של קהילת סאטמאר הידועה ומפורסמת בשער בת רבים לקהילה גדולה וקדושה, והכשרם מהודר ונחוץ בכל בית יהודי?.

גאב"ד שאפראן:.. אכן, אפילו ההכשר של סאטמאר...

גאב"ד שאפראן:.. סיפר על הרבה שאלות שמגיעות שם ומכשירים אותם בדיעבד שבדיעבד, עם כל מיני היתרים של בשעת הדחק, והפסד מרובה, ועוד, על ההכשר של סאטמאר.

גאב"ד האלמין:..  אם כך טענתי, יהודים יראי ה' חסידים ואנשי מעשה, המדקדקים קלה כבחמורה, להם מן הדין לאכול בשרים בתכלית הכשרות וההידור, לכתחילה שלכתחילה, ולא בדיעבד כמו ההכשר של קהילת סאטמאר.

גאב"ד האלמין:..  למחרת אותו יום ששמעתי דברים כהווייתן על ההכשר הלזה, באתי להיכל הכולל [זשופניק בוויליאמסבוג] וסיפרתי את זה לידידי חבירי הרה"ג צבי הירש מייזליש [חתן הרב משאפראן, שהיה ראש הכולל], ואמרתי לו את חומרת הדבר שסיפר לי חותנו, שבסאטמאר איטליז הכל שם רק בדיעבד, ומן הראוי להתארגן עשרה בני כולל שיהיה לנו שחיטה כשירה, והרי אנו בקיאים בדיני יורה דעה חלק א' ואף נלמד איך בודקים סכין (חלף) של שוחט, וכל שבוע ילך אחד מהחבריא,  וכך יהיה לנו בשר כשר לכתחילה בתכלית הכשרות וההידור כראוי וכדבעי.

גאב"ד האלמין:..  חברא חברא אית ליה. ותוך כמה שעות נתוודע הדבר לעוד יהודים טובים, שאף רצו להצטרף לאותו חבורה לאכול בשר כשר, וכן גדל החבריא, והיה אמור שכל אחד ילך לשחיטות ובדיקות בהגיע תורו, וכך יהיה לכל אחד בשר כשר ומהודר, ואף רצינו לסדר את כל הפרטים הטכניים כהשגת מקרר ומקפיא [פריזר] שיחזיקו שם הבשר.

אך למחרתו של יום, הגיע גאב"ד משאפראן זצ"ל לכולל דזופניק שאמר לי אותם משפטים נגד ההכשר שהכל רק בדיעבד. והחל צועק עלי [לגאב"ד האלמין] קשות ומבייש אותי ברבים נגד כל חבריי, וגם נגד הרב צבי הירש מייזליש האדמו"ר משאפראן היום, ואני שואל אותו [לגאב"ד שאפראן] מה פשע ומה חטאתי כי דלקת אחרי?! אדרבא יאמר לי הרב מה חטאתי ואשוב בתשובה.

אמר לי [גאב"ד שאפראן] למי גילית אותם המשפטים שאמרתי לך בסודי סודות, שכל האיטליז הוא רק בדיעבד כשר?, שאלתי אותו, [גאב"ד שאפראן] האם רק לי מותר לאכול בשר כשר, אני רציתי לזכות עוד יהודים כשרים שיהיה להם בשר כשר ומהודר, האם היה אסור לי ?!

גאב"ד שאפראן:... מספר שבאו אליו בעלי האיטליז של סאטמאר בצעקות נוראות, וטענו לי מדוע אמרתי סיפרתי את האמת נגדם ברבים...

המשך יבוא בעזרת השם.

סליחה שאני עסוק מאוד במקוואות ואני צריך לנסוע היום ממיאמי 8 שעות למקוה אחרת, ואי"ה נמשיך כשיהיה לי זמן.

בנתיים אפשר לשמוע הטעיפ, ומי שירצה לכתוב כל הטעיפ מתחילה ועד הסוף, ושכמ"ה.


1.                             116) KLAFKOSHER.COM | PARCHMENT KOSHER | KLAF KOSHER | קלף כשר ...

 - [ Translate this page ]

... ה"ה כש"ת מוהר"ר יצחק אייזיק אייכנשטיין שליט"א, אבדק"ק קהל עטרת צבי ... ובראשם הרה"ג האדיר ר' יצחק יעקב ווייס בעל מנחת יצחק זצ"ל, ומהעדה החרדית וכו' ...
www.klafkosher.com/KLAFKOSHER_116.htm - Similar

רבותי! – מה עשו עוד הירבעם בן נבט!
שהוציאו לעז בענין אופן השחיטה על רביה"ק מסאטמאר זי"ע?

כך כותב אחד ששילמו לו הרבה כסף להתיר השחיטות האסורות, וכך כותב (ונדפס בספר אבן מקיר תזעק):

על הגה"ק מסאַטמאַר זצ"ל כתב ג"כ לראי' שהנהיג[1] שחיטה נפרדת[2] של קהילת סאַטמאַר, והי' לו צוות[3] שוחטים, ועל שולחנו[4] הק' בסאַטמאַר הי' הבשר ששחטו כנ"ל. ועל כל רב ומורה מביא גדלותו[5] ושהי' מומחה[6] גדול בשחיטה. ועל כל אחד כותב שהוא רב גדול פה ושם וידיו רב לו בשחיטה[7] וכו'. וכל השובי"ם שמביא ומכיר היו שובי"ם מלפנים באירופּה, וכל השובי"ם[8] היראים[9] שדיבר אתם, כולם הפליאו לעשות שהשחיטה ב"פּען" היא יותר טוב[10] ממה שהי' באירופּה.

 


[1]) הגה"ק מסאַטמאַר זי"ע לא הנהיג בכלל שחיטה כו', רק ג' קצבים וג' שוחטים שרצו לעשות הון תועפות על שמו הגדול והקדוש של רבינו הקדוש וקהילת סאַטמאַר.

כעת נתוודע לי הסוד הגדול מי שעשה החורבן הגדול בכל ארצות אייראפע, והחורבן התחיל בעיר לאנדאן בירת אנגלי', [ועי' לקמן בקונטרס המתיר אסורים אות לה]. ומעשה שהי' כך הי':

בנסיעתי ללונדון מחמת איזו סיבה נחוצה והגעתי לאכסניא שם, בעל האכסניא הוא איש ירא וחרד מאוד לדבר ה', ואמר לי שהגעתי בדיוק בזמן הנחוץ מאוד, כי עכשיו יצא קו"ק מתשעה רבנים חשובים נגד השחיטה החדשה שרוצים להנהיג לשחוט עם באקס כמו בארצות הברית, והרב פאדווא שליט"א הסכים להתיר נגד התשעה רבנים של כל העיר לונדון, ובקשו ממנו לדבר עם כמה רבנים לעורר אותם.

אחר שדברתי עם כמה רבנים ואמרו לי שעם הרב פאדווא א"א לעשות כלום כי הוא עומד בשיטתו, וא"א לשנות דעתו אפילו אם יהיו אלף רבנים נגדו, ואמרו שרק אם אני אדבר אתו לבד ואשפיע עליו אז אפשר לתקן, אבל הם לא מאמינים שאוכל להשפיע כי כבר יצא ממנו הפסק.

נסיתי להתקשר אתו אבל הוא הי' אז בהרי נופש, טלפנתי לשם כדי לוודא אם אוכל לבקרו, וענו לי שהרב אינו בקו הבריאות ולא יוכל לקבל אנשים.

התקשרתי אח"כ עוד הפעם עם הרבנים ושאלתי אותם מה אפשר עוד לעשות, ואמרו לי שאדבר עם חתנו הרב פרידמאן, ואם יבין חומר הענין אז ידבר עם חותנו וג"כ יוכל להיות שישפיע לטוב. תיכף ומיד הלכתי אליו עם עוד בנש"ק אחד ת"ח כדי שיהי' לי עדות. דיברנו על כל הענין של מכונה, ואמר לי דבר הראשון שהרבי מקיוויאשד הלך ביחד עם הרבי מסאטמאר בטורונטו לראות המכונה [ועי' בהמתיר אסורים סעיף יא] ושניהם סמכו ידיהם ואמרו שהשחיטה עם המכונה הנקרא "פען באקס" הוא כשרה למהדרין מן המהדרין. עניתי לו שאני בטוח שכל זה שקר, כי אני הייתי זמן רב בכל בתי השחיטה ביחד עם כל השוחטים בארצה"ב, ואם הרבי מסאטמאר הי' פעם אצל השחיטה הייתי יודע כי שאלתי אז לכל השוחטים שהיו צריכים לידע מזה, ואף אחד לא אמר לי שהרבי מסאטמאר ביקר פעם בבית השחיטה.

ופעם שאלתי לשו"ב שהוא השותף של וויינשטאק ועוד משוחטים הזקנים אם רבינו מסאטמאר זצ"ל הי' אצל השחיטה אמר לי שלא, ומטעם הכמוס לא רצה ללכת... ועכשיו אפשר להבין מה הי' "טעם הכמוס" שלו שלא רצה לילך אף פעם לבית השחיטה, כדי שלא יסמכו עליו בכל ארצה"ב.

הי' ידוע לי כל מה שהי' ידוע להם, כי ב"ה הי' לי שימוש בערך שנה שלימה אצל כל המשחטות הגדולות וראיתי כ"כ הרבה דברים שחבל שאין לי עוד הזמן לכתוב כל מה שראיתי, ויש לי הודעה על שחיטות ובדיקות מי"ג שו"בים הזקנים. למדתי אצל כל שוחט כל מה שידע, וקיבלתי ממנו הכל אשר לכל מה שיודע מכאן ומאייראפע מה שלמדו אצל רבותיהם, ממילא כל הסיפורים שר' י.א. יאקאב הנ"ל הם סיפורים של הבל וריק, ואין להם כל אחיזה במציאות ובאמת.

ונתחיל בשקר הראשון והגס שעליו הוא בונה את כל יסוד חיבורו "המתיר אסורים", אשר כל כשרות השחיטה של ה"פען" בנוי' על זה שאדמו"ר הגה"ק מסאטמאר זי"ע התיר את זה ביחד עם יד ימינו הגה"צ האדמו"ר מקיוויאשד שליט"א, שהוא הגבר אשר רבינו מסאטמאר לא עשה שום דבר בלעדו כידוע, וכל הפראטעסטן בוואשינגטון ובניו יארק ועוד מקומות נגד מדינת ישראל, נגד גיוס בנות ועוד, הכל עבר על ידי הרבי מקיוואשד שליט"א, והרבה פעמים [כשהרבי מקיוויאשד הי' כבר דר בקווינס] טלפן רבינו הק' מסאטמאר להרבי מקיוויאשד אפילו בשעה מאוחרת בלילה שיבוא תיכף ומיד כי צריך להתיעץ אתו אודות דברים נחוצים, והרבי מקיוויאשד לקח טעקסי ובא תיכף ומיד. כ"כ היו מקושר לרבינו מסאטמאר, ומרן מסאטמאר סמך עליו בכל דבר, ובגלל שהשוחטים הקצבים, ר' עזריאל גליק ואחיו ר' יחזקאל גליק, השותפים הידועים של וויינשטאק (ועל כל זה יש מסמכים ודאקומענטאציע וגביית עדות) יודעים כל זה, חשבו שיתנו עוד שם אחד של אדמו"ר הגדול מקיוויאשד ובאופן זה יאמינו להם.

סיפרתי כל זה להרב פרידמאן, ואמרתי לו שאני עומד בקשר תמידי עם הרב מקיוויאשד, והוא כל הזמן מתאונן בפני מה שהשותפים במפעל הבשר מרמים את כלל ישראל כאילו שהרבי מסאטמאר התיר נבילות וטריפות שלהם, רחמנא ליצלן מהאי דעתא.

אמרתי להרב פרידמאן כי הכל שקר וכזב, ואני זוכר בע"פ הטלפון של הרבי מקיוויאשד, וגם רציתי לטלפן אליו תיכף ומיד כדי שיוכל הרב פרידמאן לשמוע מפיו של הרבי מקיוויאשד כל הדברים הללו, ולא רצה בשום אופן לדבר איתו בטלפון.

אמרתי לו, ואם אביא לכבודו כתב מהרבי מקיוויאשד, יאמין לו מע"כ, וענה לי - כן. טילפנתי תיכף ומיד מלונדון להרבי מקיוויאשד, ומובן שתיכף הכחיש כל הסיפור הבדוי הנ"ל ואמר לי שהכל שקר וכזב, ובקשתי ממנו שיעלה על הכתב מה שאמר לי בעל פה, וז"ל המכתב שכתבתי לו:

שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו

ברוקלין נוא יארק

ב"ה, ברוקלין, יום כ"ג ניסן תנש"א לפ"ק

שלמא רבא מן שמיא יסגי להאי גברא רבא ויקירא, ידיד נפשי, הרה"ג המפורסם, סיני ועוקר הרים, צדיק בדרכיו ותמים במעשיו, נודע לשם ולתהלה בשערים המצויינים בהלכה בהרבצת תורה, טהרה וקדושה לעדרים, דולה ומשקה מתורת רבותינו הקדושים, אשרי שלו ככה, כעמוד הברזל בל ימוט נגד רוח סערה של החדשות בכל הדברים הנוגעים לקדושת ישראל שהן י'סוד ה'יסודות ו'עיקר ה'עיקרים לקיומו של עמנו עם קדוש, ה"ה כש"ת מוהר"ר יצחק אייזיק אייכנשטיין שליט"א, אבדק"ק קהל עטרת צבי דזידיטשויב-קיוויאשד בפארעסט היללס נ.י.

יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך!

אחדשה"ט ושת"ה!

ביקרתי בעיר לאנדאן קודם פורים, ובאו אלי כמה אנשים חשובי העיר ובקשו ממני היות ועומדת לצאת גזירה נוראה נגד השחיטה, וגדולי הרבנים יצאו במלחמה כבידה נגד הגזירה שהמציאו אנשי "צער בעלי חיים", והראו לי ספר "בשבילי השחיטה" מהגאון המפורסם מוהר"ר שמחה בונם ליברמאן שליט"א אשר יצא חוצץ נגד הגזירה הנוראה ונגד כל המתחדשים להביא שינוים בדברים הנוגעים לעיקרי דת תורתינו הקדושה ומנהגינו המסורים מדור דור. ובתוך הספר ראיתי הסכמות ומכתבים וקול קורא'ס מרבנים גאונים פוסקי הדור בלונדון, ומגדולי הפוסקים בא"י, ובראשם הרה"ג האדיר ר' יצחק יעקב ווייס בעל מנחת יצחק זצ"ל, ומהעדה החרדית וכו' ודיברתי עם רבנים הרבה בלונדון, ורב אחד אמר לי בשם כבודו בזה"ל:

"דער קיוויאשדער רב מיט להבחל"ח כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל זענען געווען אינאיינעם אין א שלאכט הויז אין טורונטו א גאנצען טאג ביי די שחיטה, און זיי האבען מכשיר געווען די שחיטה בעמידה מיט די פּען". (הרבי מקיוויאד הי' ביחד עם יבחל"ח כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל בבית המטבחיים בעיר טורונטא, ועמדו שם משך יום שלם, והכשירו את השחיטה בעמידה עם הפען".

גם הדפיס הרב המכשיר שם את ה"היתר" כביכול של האדמו"ר מסאטמאר כאילו אין שום חשש ופקפוק כלל על השחיטה בעמידה בפּען הנ"ל, והוא "כשר" לכתחילה למהדרין מן המהדרין. ומי כמו מעכ"ת (הרבי מקיוויאשד) אשר יודע האמת על בוריו, ומסר נפשו עליה בחיים חיותו והי' מהמקורבים ביותר להבחל"ח אצל כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל.

לכן מהראוי לברר האמת לאמיתו ולא יתלו בוקי סריקי במעלת כבוד תורתו, ובכ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, וכדאמרינן (פסחים קי"ב ע"א) הרוצה ליחנק יתלה באילן גדול. ועיין ביצה כ"ז ע"א דתליא באשלי רברבי, וברש"י שם, בחבלים גדולים וגסים שקשין לינתק, כלומר חכמים גדולים אמרוה ואין נוחין לבטל דבריהם.

ומה טוב היה אם כבודו יברר הדבר לאמיתו, להסיר מכשול בשער בת רבים, להצילם מרשת הס"מ וחילו הצודים על נפשות נקיים להאכילם מאכלות אסורות, ומי כמו מעכ"ת יודע שורש בירור ההלכה ומרגיש באחריות הגדולה המוטל על כל אחד מישראל להפריש אחינו בנ"י מחשש איסור הגדול של מאכלות אסורות רח"ל המבואר בספרים הקדושים.

לכן אבקשו מאוד שיואיל בטובו להשיב לי איזה גופא דעובדא היכא הוה.

א. אם נכון הדבר שכבודו היה ביחד בבית השחיטה עם כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל.

ב. מה היתה דעתו של להבחל"ח כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, בענין הפּען הנ"ל.

ג. ואם יודע דעת כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל.

ד. ובכלל אם כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל היה פעם אחת בבית המטבחיים?

ה. וזה פלא שבמצות היה לו מצה בעקערי, והיה הולך לבד לאפות המצות, ובנה מקוה ובדק אותה, וכאן בשחיטה לא שמעתי אף פעם שהיה לו איזה שייכות עם השחיטה, וזה פלא. האם ראה או ידע אופן השחיטה והשינוים הנ"ל?

ולא עוד אלא להיפך שמענו שמעולם לא אכל בשר בהמה.

ויהי רצון שיקוים בנו מקרא שכתוב ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה וכו'.

והנני כו"ח לכבוד התורה ונושאי דגלה,

הק' שלום יהודה גראס

אבדק"ק האלמין יצ"ו

על זה השיב לי הגה"צ ר' יצחק אייזיק אייכענשטיין, אב"ד ואדמו"ר קיוויאשד, רב דקהל יראים עטרת צבי בפארעסט הילס, נ.י., וזה לשונו:

ב"ה, יום ד' לס' אח"ק תנש"א

שלו' אשיב [רוח הקודש הופיע בבית מדרשו של הגה"צ מקיוויאשד - אשיב ר"ת שלום יהודה בן אסתר = לרפו"ש] לידידי הרה"ג וכו' מוהרש"י גראס שליט"א, הרב דהאלמין תע"א

לתשובת שאלתו ממני אם הייתי פעם בבית שחיטה עם כ"ק אדמו"ר מסאַטמאַר זצוק"ל, בעיר טורונטא או במקום אחר, תשובתי הברורה: לא היו דברים מעולם.

מה הי' דעת כ"ק אדמו"ר זצוק"ל על דבר ה"פּען", תשובתי: מעולם לא דיברתי אתו על דבר ולא שמעתי ממנו שום חוות דעת על זה.

ע"ד שאלתו אם כ"ק אדמו"ר זצ"ל הי' פעם בבית שחיטה, מעולם לא שמעתי שהי' פעם בבית שחיטה, אם כי "לא ראינו אינה ראי'", אבל אם לא שמענו בכל משך השנים שהי' פעם בבית השחיטה בודאי לא הי' מעולם בבית שחיטה לגסות ודקות.

וזאת אוכל לומר ברור, שאותן שתולים בוקי-סריקי בעניני ואופני השחיטה בכ"ק מרן זצ"ל אחרי מטתו עתידים ליתן את הדין, כי אם אפילו הביע דעתו פעם באיזה ענין בעניני שחיטה אין יכולים לדון מענין לענין כמובן.

וע"ז באעה"ח ואחתום בשים שלו' טובה וברכה

הק' יצחק אייזיק אייכענשטיין

[2]) לא היתה לקהילת סאַטמאַר בחיים חיותו של האדמו"ר מסאַטמאַר זי"ע (כשהי' בקו הבריאות) שחיטה נפרדת. ועי' לעיל אות כ"ב.

[3]) חלק מצוות השוחטים היו הבעלי-בתים על כל השחיטה. ועי' בחיבורי קול השחיטה באריכות.

[4]) איך אתה יכול לכתוב שקר גס כזה, שהי' בשולחנו הק' אלפים אנשים ואף אחד לא ראה אותו אוכל הבשר הטרף הזה, ובכלל לא ראו אותו אף פעם אוכל בשר בהמה.

[5]) לא מצאתי רב אחד שיהי' גדול בשחיטה ונתן הכשר. להיפך — הרבנים שהכירו באמת גודל המכשול בשחיטה, לא רצו ליתן הכשר בעד כל הון דעלמא.

[6]) ראה ב"שמירה טובה" מה נקרא "מומחה", ושצריך להיות שוחט ועוסק בכל עניני שחיטה לכה"פ ג' חדשים. ולפי שעסקתי יותר מעשרים שנה בשחיטות, לא מצאתי רב כזה לא שיהי' ג' חדשים, אלא אפילו יום אחד שלם ג"כ לא, ושום רב לא ידע רק מה שסיפרו להם השוחטים (שהם בעצמם הבעלי בתים כנ"ל) והאמינו לכל דבריהם, והיות וקבלו טשעק גדול כל שבוע, היו צריכים לכה"פ לבוא לראות ולהראות שהם לא מקבלים הטשעק בחנם. והיו רחוקים מלהיות מומחים בשחיטה כרחוק מזרח וממערב, ועל זה יכולים להעיד כל השוחטים החרדים לדבר ה'.

[7]) שקר וכזב, והוא לבד יודע שכל מה שהוא כותב הוא שקר מוחלט, רק "הכסף שהוא מקבל מטהר את הממזרים". כידוע מאמר חז"ל (קידושין דף פ"ג) כסף מטהר ממזרים.

[8]) אני עבדתי ביחד עם כל השוחטים הזקנים מאירופּה, וכמעט כולם נתנו לי קבלה על שחיטה. יש לי י"ג קבלות על שחיטה כמעט מכל השוחטים הזקנים והצעירים שהיו אז לפני 30 שנה בגיל 45 בערך שהיו בימים ההם, כי למדתי אצל כולם, וכל שוחט ידע שאני תלמידו, כי בענין זה רציתי לקיים המשנה איזהו חכם הלומד מכל אדם, ומה ששמעתי מהם על השחיטה ששחטו שם, תסמר שערות ראש. ולא רק שסיפרו לי הדברים, כי אם אמרו גם כן ברבים ולרבנים שבשחיטה כאן אף יהודי באירופה לא הי' נוגע בבשר הזה. וראה בחיבורי "קול השחיטה". (ועיין לעיל בקונטרס אבן מקיר תזעק אות א' באריכות).

[9]) היאַקאָב הזה לא הכיר בכלל שוחטים יראים ששמשו בשחיטה באירופה, והשוחטים הזקנים היראים הלכו לעולמם כבר לפני זמן רב, זה עשרים שנה או יותר, שהיו אז בגיל 65 עד 70, וכמעט כולם הודו ואמרו להרבנים היראים אודות הקורות בשחיטה הטריפה בארצה"ב, ומי שרוצה לראות אפס קצהו, יכול לראות ב"מדריך הכשרות" שהוצאתי לאור, ובספרי השחיטה על מצב השחיטה בארצה"ב.

[10]) איך לא נפלו ידיך כשאתה כותב ששחיטה ממטה למעלה שהיא כשרה בדיעבד ובשעת הדחק ולא בשחיטה גדולה במכונת ה"פען" רק ככתוב בשו"ע, והשחיטה באירופה שהיתה כשרה לכתחילה שהיא שחיטה מלמעלה למטה, ואתה קורע את השו"ע לגזרים ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה, ולא די לך בזה שאתה חוטא ומחטיא אלא שאתה רוצה ללחוץ הרבנים הצדיקים בא"י שעומדים על משמר הכשרות שיסכימו אתך לעקור סעיף בשו"ע יורה דעה ממקומו ולהסכים להאכיל טריפות בישראל, ובפרט ארץ ישראל. ועי' לקמן בקונטרס וזבחת כאשר צויתיך עיי"ש.

 

ספר עדותן של רבנים
(שנכתבו להגה"צ רבי שלום יהודה גראס אבדק"ק האלמין שליט"א ור"מ בישיבה וכולל מכון להוראה בשחיטות ובדיקות)
חלקים א' וב' - 1294 מכתבים - 324 עמודים

בו נקבצו חלק גדול מקרוב לשלשת אלפים מכתבי ברכה ועידוד מגדולי וחכמי דורנו ובני תורה נכבדים שליט"א ידידי ותומכי "ועד הוצאת ספרי שחיטה וכשרות שע"י מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל" הדורשים בשלומו של המחבר שנתקבלו ע"י הוועד "מכון להוצאת ספרי יהודה וישראל". תוכנן אור מבהיק על תועלת הגדול בהוצאת הספרים הנ"ל לרבנים – בני ישיבות – יושבי אוהל וכל איש ישראל בכל קצות תבל

קובץ הסכמות ומכתבים חלק א' - 33 עמודים

ספר עדותן של רבנים (מבין ג' אלפים מכתבים) - כתב יד

Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of  Rabbinical Court of Holmin, Shlita

איש המערכות
מלחמת השם  חלק
101
האדמו"ר מהאלמין -
ארצות הברית, רבי שלום יהודה גראס בראיון לא. ארצי, על: ראוותנות ומותרות המפילות חללים בציבור החרדי, מאבקים על כשרות ושחיטה שהוא עומד בראשם ו – 180 ספרים בלמעלה ממיליון עותקים שנכתבו על ידו. נתפרסם ב"יום הששי" כ"ט באדר תשמ"ח. 3. 18. 88

 

Amalek and his Partner: Questions and answers regarding meat consumption

LEARN WHY YOU CAN NOT FIND KOSHER MEAT IN AMERICA OR ANYWHERE ELSE IN THE WORLD

The Twin Towers Kosher Meat? The secret is out

THE MEETING IN THE TWIN TOWERS WHERE THE TRUTH ABOUT THE MEAT BUSINESS IS EXPOSED  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

In The City Of Krakow

FOR MANY YEARS JEWS WERE FED NON KOSHER MEAT IN KRAKOW AROUND 500 YEARS AGO - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Until when

A PAINFUL CRY FROM THE GAON AND TZADDIK RAV SHRAGA FEIVEL MENDELOWITZ TZK'L ON THE SITUATION OF KASHRUT IN AMERICA

The Gate and Kashrut and Hashem's war against Amalek

NON KOSHER FOODS IS THE ENTRYWAY FOR THE SATAN TO MAKE THE JEWS DEVIATE FROM THE PATH OF TORAH AND MITZVOT. NON KOSHER FOODS GIVE STRENGTH TO THE ENEMIES OF THE JEWS TO DESTROY US 

Warning against transgressing the laws of Kashrut

WHEN YOU SEE THE CONSEQUENCES OF NOT OBSERVING THE LAWS FO KASHRUT YOU WILL THINK TWICE ABOUT TRANSGRESSING  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Who has the merit to eat meat?

SELECTIONS FROM CHAPTER 36 OF THE BOOK SHEVET MUSSAR EXPLAINING THE LEVEL ONE MUST HAVE IN ORDER TO PARTAKE OF MEAT

Milchemet ha Shem  The Wars of Hashem 

THE PROBLEMS OF NIKKUR A CALL TO RABBANIM - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Milchemet ha Shem  Vol 1 Yain Nessech

PUBLIC ANNOUNCEMENTS WARNING OF PROBLEMS WITH THE KASHRUS OF WINE (YAIN NESSECH) - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical |Court of Holmin, Shlita

Kashrut and damages

THE TERRIBLE DAMAGE THAT BEFALLS TO THE ONE WHO DOES NOT OBSERVE THE LAWS OF KASHRUS

Kelipat ha Sirchot

REGARDING THE PRACTICE OF PEELING OFF ADHESIONS OF THE LUNGS

When He Left In Peace 

THE WAR AGAINST THE MAFIAS OF KASHRUT AND HOW HASHEM HELPED ME AND PRESERVED ME  - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

SHECHITA (RITUAL SLAUGHTER)

Shemira Tovah

PROBLEMS OF SLAUGHTER HOUSES IN NY AND ALL USA AS FAR BACK AS 1925 - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

History of Shechita in the US

SELECTIONS FROM THE BOOK SHEHITA AUTHORED IN 1941 BY JEREMIAH BERMAN

Problems and pitfalls of Shechita today

THE SITUATION NOWADAYS IS NOT BETTER THAN WHAT IT WAS LONG TIME AGO. LEARN WHY - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

Kol ha Shechita

FACTS AND FINDING REGARDING THE PRESENT SITUATION OF RITUAL SLAUGHTER - By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

SHCHITAֹ-BRIOER-RUBASHKIN-HOLMIN.pdf

כשרות הבשר של קהילת ברוייער אצל שחיטת רובאשקין - ועשו יד אחת עם סמל הכשרות של התאחדות הרבנים -
- By Rabbi Sholom Yehuda Gross, the head of the Rabbinical Court of Holmin, Shlita

 

כשרות הבשר של קהילת ברוייער אצל שחיטת רובאשקין - ועשו יד אחת עם סמל הכשרות של התאחדות הרבנים

 

בשר גלאט כשר בזמן הזה

טרת הספר להוכיח את העובדות דלהלן: א. להוכיח לציבור חלק ממה שקורה בהכשרת הבשרים. ב. גישת איגודn הקצבים כשהרבנים רוצים לגלות את האמת על הנעשה בכשרות הבשר. ג. טרור נורא המתנהל נגד הרבנים שהתייצבו נגד הבשר בהמה. ד. חלק מתוך רשימת הרבנים והאדמורי"ם של דורנו שאף פעם לא אכלו בשר בהמה oבארצות הברית. ה. טרור נגד הגה"צ מדעברעצין שליט"א בעמח"ס שו"ת באר משה ט' חלקים

 

?הבשר הכשר

 

האסיפה הגדולה על הכשרות שנעשה על ידי ממשלת ארצות הברית שהיה בטווין טאויערס, ושם נתגלה הסוד על מצב הכשרות בארצות הברית איך שמאכילים נבילות וטריפות בכל ארצות הברית לעיני כל חי? , טריליאן פעמים יותר ממה שהיה בעיר קראקא, ואין פוצה פה ומצפצף. יצא לאור ונדפס ונחלק בבתי מדרשים בבוקר לפני שהמטוסים נכנסו לטווין טאויערס כ"ג אלול תשס"א

 


שחיטה

KOSHER SLAUGHTER

HOME        ראשי

PAGE 1

1  2  3  4

WELCOME TO OLAM-HABA.INFO
 

ברוכים הבאים לאתר ספריה העולמית
THE TORAH WORLD LIBRARY

הספרים האלו אי אפשר לך לקנות בחנות ספרים, כי כבר הרבה שנים אזלו מן השוק
הרשות נתונה לעשות העתקות מכל הספרים ולשלוח לחברים שלך להרבות תורה ויראת שמים ולעשות בעלי תשובה אמיתיים, כי בלי לדעת מה שכתוב בספרים האלו, לא תוכל להיות בעל תשובה אמיתי

THIS ALL BOOKS IS FREE, YOU CAN MAKE COPIES OF ALL THE BOOKS TO INCREASE TORAH AND THE FEAR OF HASHEM IN THE WORLD


1.