WELCOME TO nuchem-rosenberg.com
child molestation INTERNATIONAL

Home Page

The INTERNATIONAL Association Of Child sexual abuse

מרכז הסיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית עולמית

Call The weekly news Hot Line For Child sexual abuse International:

1-212-461-2778

Send E-Mail To:
rosenberg.nuchem@gmail.com


 

('Under Construction' banner)

 


 

 

העתקה מספר כיבוד אב ואם כהלכתה

כמה דברים נחוצים לאלו הנפגעים על ידי המלמדים המתעללים בקטינים והילד או הבחור נהיה מטורף בשכלו, לכן העתקנו לו כמה מאזהרת התורה הקדושה בענין זה, כדי שאם המוח הקטן שלו יעבוד עוד שיזהר בכבוד אב ואם כי העונש גדול מאוד וברגע אחד מאבדים כל עולם הבא רח"ל.

 

ספר דברים פרק כז (טז) אָרוּר מַקְלֶה אָבִיו וְאִמּוֹ וְאָמַר כָּל הָעָם אָמן

 

ספר דברים פרק כז (כו) אָרוּר אֲשֶׁר לֹא יָקִים אֶת דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת לַעֲשׂוֹת אוֹתָם וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן:

ספר דברים פרק כא (יח) כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקוֹל אָבִיו וּבְקוֹל אִמּוֹ וְיִסְּרוּ אֹתוֹ וְלֹא יִשְׁמַע אֲלֵיהֶם:  (יט) וְתָפְשׂוּ בוֹ אָבִיו וְאִמּוֹ וְהוֹצִיאוּ אֹתוֹ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ וְאֶל שַׁעַר מְקֹמוֹ: (כ) וְאָמְרוּ אֶל זִקְנֵי עִירוֹ בְּנֵנוּ זֶה סוֹרֵר וּמֹרֶה אֵינֶנּוּ שֹׁמֵעַ בְּקֹלֵנוּ זוֹלֵל וְסֹבֵא: (כא) וּרְגָמֻהוּ כָּל אַנְשֵׁי עִירוֹ בָאֲבָנִים וָמֵת וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ וְכָל יִשְׂרָאֵל יִשְׁמְעוּ וְיִרָאוּ:

פירוש בעלי התוספות על בראשית פרק ט פסוק כה: ארור כנען עבד עבדים וכו' הא דלא קלל חם לפי שלא רצה לקלל מה שבירך הקב"ה שהרי ברכו כשיצא מן התיבה. עי"ל דכנען ראה ערות נח אביו והגיד לאביו. ואין לתמוה על שקללו נח בשביל שראה ערותו דכתיב בן יכבד אב ועבד אדניו וזה שהיה מבזה אביו יהיה עבד לאדוני

ספר גור אריה על בראשית פרק ט פסוק כג  [יז] וחם שבזה וכו'. דע כי יש דבר נפלא במדרש (ב"ר לו, ו), כי התולדות נמשכים אחר היסודות - כמו שהאילן-ענפיו נמשכים אחר העיקר והיסודות. ואשמועינן הכתוב כי חם היה גלוי ערוה ובזוי הגוף בחלקו, שהיה מבזה את אביו, לכך נמשכו אחריו תולדותיו, והוא אשר הכתוב אומר (ר' ישעיה כ, ד), "כך ינהג שבי מצרים וגלות כוש וגומר", אמנם שם ויפת היו דבקים בכבוד, ומזה בניהם נמשכים אחר הכבוד. ובני שם זכו לטלית של ציצית, כי כבוד השם יתעלה (חופה) [חופף] אותם, וכבוד ה' עליהם. והפרש גדול יש בין שם ובין יפת, כי שם היה מכובד במצות ציצית - מפני שנתאמץ במצוה יותר זכה גופו ונפשו לכבוד, אבל יפת שלא נתאמץ ולא עשה בכוונת נפשו - זכה גופו לבד לכבוד, וחם שביזה יתבזה כל גופו ונפשו:

ספר שמות פרק כא (טו) וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת:טז) וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ וְנִמְצָא בְיָדוֹ מוֹת יוּמָת: (יז) וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת: רש"י על שמות פרק כא פסוק טו: ומכה אביו ואמו - (שם פד) לפי שלמדנו על החובל בחבירו שהוא בתשלומין ולא במיתה הוצרך לומר על החובל באביו שהוא במיתה ואינו חייב אלא בהכאה שיש בה חבורה:

 אביו ואמו - או זה או זה:  מות יומת - בחנק: רשב"ם על שמות פרק כא פסוק טו

רבינו בחיי על שמות פרק כא פסוק טו: ומכה אביו ואמו מות יומת - הכאה שיש בה חבורה שיצא ממנו דם כענין שכתוב (מלכים א כ) ויכהו האיש הכה ופצוע, והכונה אביו או אמו, וכן (דברים יז) ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח וגו', אינו משתחוה ביחד אלא לשמש או לירח או לכל צבא השמים. ומיתה זו מיתת חנק שכן בארו לנו רז"ל מיתה האמורה בתורה סתם זו היא מיתת חנק:

חזקוני על שמות )פרק כא פסוק טו טו) ומכה אביו ואמו - למה נאמר לפי שכשהוא אומר עין תחת עין הוציאו מכללו.

 ונאמרה פרשה זו להחמיר עליו שהוא במיתה אע"פ שלא המיתו אלא עשה בו חבורה כדגמרינן הקישא מכה בהמה ומכה אדם מה מכה בהמה אינו חייב עד שיעשה בה חבורה אף מכה אביו אינו חייב עד שיעשה בו חבורה אע"ג שהוא אביו או אמו, ולפי שיש לו דין רוצח סמכו לרוצח.

 ומכה אביו ואמו מות יומת - עונש שמענו אזהרה מנין ת"ל ארבעים יכנו לא יוסיף והלא דברים ק"ו. ומה מי שהוא מצווה להכות הרי הוא מוזהר שלא להכות מי שאינו מצווה להכות אינו דין שיהא מוזהר שלא להכות.

 [אביו ואמו - וי"ו במקום או].

דעת זקנים מבעלי התוספות על שמות )פרק כא פסוק טו טו) ומכה אביו - וא"ת אזהרתיה מהיכא דלא ענש הכתוב אלא א"כ הזהיר דבשלמא מקלל נפקא לן מונשיא בעמך לא תאור וכתיב לא תקלל חרש הרי מזהיר על גדול שבישראל ועל קטן שבישראל לומר לך שכל מה שביניהם יהיו בכלל לא תקלל אלא אזהרה דמכה מהיכא נפקא. וי"ל מלא יוסיף להכותו שהוא בחובל בחבירו פחות משוה פרוטה דאלו בשוה פרוטה קם ליה בממון דהלכתא כרבי מאיר דאמר דכל היכא דאיכא ממונא ומלקות ממונא משלם מילקא לא לקי אבל בפחות משוה פרוטה דליכא ממון לקי משום לא יוסיף ואביו לא גרע מאחרים. וא"ת כיון שהוא אזהרה למכה אביו היאך מלקין על לאו זה והא הוה ליה לאו שניתן לאזהר' מיתת בית דין ואין לוקין עליו. וי"ל דתרי קראי כתיבי לא יוסיף ופן יוסיף. ועוד י"ל דכיון דעיקר קרא לחובל בחברו קאתי אין זה קרוי לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וא"ת ומנא לן דמכה זה בלא זה חייב דבשלמא מקלל נפקא לן מדכתיב קרא אביו ואמו סמך הקללה גבי אב ובמקום אחר כתיב אביו ואמו קלל דסמך הקללה גבי אם אלא מכה מנלן. וי"ל דנפקא לן מדכתיב בפרשת אמור אל הכהנים ומכה אדם יומת ופירש"י במכה אדם דומיא דמכה בהמה ישלמנה מה מכה בהמה שלא הרג אף מכה אדם שלא הרגו וקאמר רחמנא יומת ש"מ דבמכה אביו מיירי קרא וליכא למימר דמיירי במכה אחר ומחיים ומאי יומת בממון כמו וגם בעליו יומת שהרי כתיב לעיל מיניה כאשר יתן מום בעמיתו כן ינתן בו והיינו ממון אלמא יומת ממש ובעי' למימר במכה אביו:

פרוש הט"ז על התורה - שמות פרק כא פסוק טו ומכה אביו ואמו, לפי שלמדנו בחובל בחבירו כו'. לכאורה א"צ רש"י לכתוב דבור זה דהא ראינו מפורש החילוק שבין אביו לאחר, ואם בא לחדש שצריך שיהיה שם חבורה הא לא נרמז כאן מזה, ותו דלא היה לו להזכיר אלא דבר זה לחוד. ונראה כוונת רש"י היא כן דבפר' אמור כתיב ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת, ופירש"י שם דבאב ואמו הכתוב מדבר מדלא כתיב נפש וא"כ קשה כפל ל"ל. לזה תירץ דודאי זה ברור דע"כ לאו בחבירו מדבר שם אלא דאכתי לא ידענא דבאב ואם מדבר כיון שלא הוזכר שם רק אדם סתם ע"כ בא הכתוב דכאן ומפרש דבאב ואם הוה דין זה דאע"פ שאין בו מיתה, ובזה נתן הכתוב שם הבדל בין אב לאחר, וא"כ קשה קרא דהתם ל"ל. ומתרץ דקמ"ל דצריך שיהיה בו חבורה והיינו מכח ההיקש לבהמה שם כמ"ש רש"י שם. נמצא דכל מ"ש רש"י כאן הוא דרך פירוש על פסוק דהתם אלא שכאן גילה לנו עיקר הדין דמכה אביו, והא ראיה שרש"י הביא כאן לפי שלמדנו על החובל בחבירו וכאן לא נמצא זה אלא התם. אלא דקשה למה לא הביא רש"י כאן עוד דין אחד דאינו חייב אלא מחיים כמ"ש שם רש"י. ונראה דהוא נכלל במה שזכר שצריך להיות חבורה, וא"כ אין חיוב לאחר מיתה, וכן פירש"י בהדיא פרק הנחנקין (דף פ"ה) והמכה לאחר מיתה פטור דבעינן חבורה ולאחר מיתה ליכא חבורה כו'. והא דנקטיה רש"י התם היינו להורות ההפרש שבין קללה להכאה וכאן אין לו עסק בזה:

הכתב והקבלה על שמות פרק כא פסוק טו: ומכה אביו. הכאה שיש בה חבורה (רש"י מרבותינו), וכבר מצאנו שם מכה לענין חבורה שנצרר בה דם (וואונדע), כמו ויצק דם המכה (מ"א כ"ב), וכן מכה טרי', וכתיב"ע כאן ודחביל אבוי:

 העמק דבר על שמות פרק כא פסוק טו: ומכה אביו ואמו. אב ואם מיבעי. כמו במשלי י"ט כ"ו משדד אב מבריח אם. וכן שם ל' י"ז עין תלעג לאב ותבז ליקהת אם. אלא משמעות אביו ואמו שהוא אינו אלא אביו ולא של אחר. היינו שהוא יחיד לאו"א כמש"כ בס' בראשית מ"ד כ'. והייתי אמר דראוי לחוס שלא לכבות גחלתם כדבר התקועית שמואל ב' י"ד. ולמדנו דמ"מ מות יומת:

משך חכמה על שמות פרק כא פסוק טו: ומכה אביו ואמו כו' - מכילתא (פ' סא) אין לי אלא אביו ואמו אביו שלא אמו כו' ר' יצחק אמר וכי לא באת אמו אלא להחמיר עליו או להקל עליו לא מפני שהוחמר בו הוקל בו ת"ל ומכה אביו ואמו. יתכן פירושו עפ"י שני הקדמות דהחובל בחבירו פחות מפרוטה לוקה (כתובות לה סע"א), ולאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין, (ערובין יז), נמצאת את אומר שהחובל בחבירו פחות מפרוטה לוקה מקרא דלא יוסיף כו' ואם הכה את אביו הלא לא ניתן למלקות משום דמצי לבוא לידי מיתה אם יכה עוד את אמו אחר כך, כדאמר פרק מרובה דף ע"ד למ"ד הכחשה תחילת הזמה אין לוקין על הכחשה משום דמצי לבוא למיתה אם יוזמו אח"כ, ועיין סנהדרין פ"ו בסוגיא דעדי גניבה בנפש שהוזמו ובבעל המאור ומלחמות שם, לזה אמר דעל כרחין אביו או אמו, דאם תאמר אביו ואמו שניהם הלא נמצא חומרו מביאו לידי קולא, שאם יכה אביו לחודיה יפטור מכלום אף ממלקות ובחובל בחבירו לוקה.  ונכון.

רש"י על ויקרא פרק כד פסוק כא  ומכה בהמה ישלמנה - למעלה דבר בהורג בהמה וכאן דבר בעושה בה חבורה: ומכה אדם יומת - אפילו לא הרגו אלא עשה בו חבורה שלא נאמר כאן נפש ובמכה אביו ואמו דבר הכתוב ובא להקישו למכה בהמה מה מכה בהמה מחיים אף מכה אביו ואמו מחיים פרט למכה לאחר מיתה לפי שמצינו שהמקללו לאחר מיתה חייב הוצרך לו' במכה שפטור ומה בבהמה בחבלה שאם אין חבלה אין תשלומין אף מכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בהם חבורה:

רמב"ן על שמות פרק כא פסוק טו: ומכה אביו ואמו מות יומת כבר למדו חכמים שמיתתו בחנק (סנהדרין פד:), ולכך סמך לו וגונב איש ומכרו, שגם הוא באותה מיתה, והפריש ממנו ומקלל אביו ואמו, מפני שהוא בסקילה, שנאמר בו אביו ואמו קלל דמיו בו (ויקרא כ ט), וכל מי שנאמר בו כלשון הזה הוא בסקילה (סנהדרין סו), נלמד ממה שכתוב באבן ירגמו אותם דמיהם בם (ויקרא כ כז) והחמיר במיתת המקלל יותר ממיתת המכה, מפני שחטא הקללה מצוי יותר, שהכסיל כאשר יכעוס והתקצף וקלל במלכו ובאביו ואמו תמיד כל היום, והעבירה כפי מציאותה תמיד צריכה ייסור גדול או מפני שיש בקללה חטא גדול יותר שהיא בהזכרת ה' (שבועות לו), והנה צריך להענישו על חטאו באביו ואמו ועל אשר נשא שם ה' אלהיו לפשע וחטא והגאון רב סעדיה אמר כי הכניס דבר הגונב איש ביניהן, בעבור כי על הרוב הנגנבים הם קטנים ויגדלו במקום אחר ולא יכירו אבותם ויבא שיכום ויקללום, ולכן ראוי להעניש הגנב במיתה כהם, כי העונש הוא עליו:

 

רבינו בחיי על בראשית פרק מג פסוק ט: אנכי אערבנו מידי תבקשנו וגו' וחטאתי לך כל הימים - בעוה"ז, כלומר אהיה קרוי חוטא כל הימים להיות חלקי עם החוטאים, כגון גוזל אבותיו שנאמר (משלי כח) גוזל אביו ואמו ואמר אין פשע:

רבינו בחיי על בראשית פרק מט פסוק ד: כי עלית משכבי אביך - באר בכאן כי מה שכתוב וישכב את בלהה אין הכונה שכיבה ממש אלא שבלבל יצועי אביו כמדרש רבותינו ז"ל. וזהו שלא תפש אותו כי אם על העליה. אז חללת מי שעלה על יצועי. ובאור הכתוב כשעלית משכבי אביך אז חללת אביך עליון שעלה על יצועי זו שכינה שדרכו לעלות על יצועי ולכך הזכיר משכבי לשון רבים ודרשו רז"ל בפרק במה בהמה יוצאה אחרים אומרים שתי מצעות בלבל אחת של אביו ואחת של שכינה שנאמר כי עלית משכבי אביך. והוצרכו אחרים לומר כן לפי שהשכינה מצויה תמיד עמו ולא תפרד ממחשבתו לעולם. וכמו שדרשו רז"ל (בראשית ל) וישכב עמה בלילה הוא. לא אמר ההוא אלא הוא מלמד שהקב"ה סייעו באותו מעשה. ומכאן אתה למד שכל המכבד את אביו מכבד הש"י וכל המבזה כבוד אביו הרי זה מחלל את השם. וזהו שהזכיר כאן חללת שהרי כבוד אביו ואם ומוראם שקלם הכתוב בכבודו של מקום ומוראו. וכמו שדרשו רז"ל ג' שותפין יש בו באדם הקב"ה ואביו ואמו, וכשאדם מכבד אביו ואמו אמר הקב"ה מעלה אני עליכם כאלו דרתי ביניכם וכבדתוני:

 ובמדרש אז חללת יצועי עלה. אמר לו יעקב בני אין לך רפואה עד שיבא מי שכתוב בו (שמות יט) ומשה עלה אל האלהים. וכיון שבא משה ועמד בהר עיבל ומנה שבטו של ראובן תחלה על הקללות ופתח פיו שבטו של ראובן ואמר ארור שוכב עם אשת אביו ידעו כל ישראל שהיה ראובן זכאי עד כאן:

 וצריך שתשכיל כי ראובן ירמוז למדת הדין שלמטה וכבר הזכרתי זה בלידת השבטים ושם כתבתי מה שנרמז בשמו של כל אחד ואחד. וזהו לשון כחי וראשית אוני. וכן פחז כמים לשון חפזון כשטף מים:

רבינו בחיי על דברים פרק כא פסוק יח: כי יהיה לאיש בן סורר ומורה - סורר מלשון (הושע ד) כפרה סוררה, שאינו מקבל תוכחת, ומורה שהוא ממרה בדבריו ועושה הפך רצון אביו:

 וכתב הרמב"ן ז"ל כי יש עליו שני עונשין האחד שהוא מקלה אביו ואמו והשני זולל וסובא, עבר על מצות כבד ועבר על מה שנצטוינו קדושים תהיו שנהיה פרושים מן התאוות, וכן נצטוינו לדעת הש"י בכל דרכיו, וזולל וסובא לא ידע דרך ה'. ועל הכלל אין בו עתה חטא מות כי לא הומת בגודל חטאו אלא ליסר בו את הרבים, וזה טעם וכל ישראל ישמעו וייראו, וכן תמצא בזקן ממרא, שהרי אין בהוראתו חטא שבו יהיה ראוי למות רק הוא להסיר המחלוקת מן התורה, וכן הזכיר בעדים זוממין שנהרגין ולא הרגו, וכן הזכיר במסית לפי שהוא נהרג בדבורו הרע בלבד אע"פ שלא עבד הנסת ע"ז ולא שמע אליו, אבל מיתתו ליסר הנשארים, עד כאן:

 ויסר אותו - מלקין אותו אחר שהתרו בו:

רבנו יונה - משלי פרק כ פסוק כ: מקלל אביו ואמו ידעך נרו. כבר נאמר "כי נר מצוה ותורה אור" (ו, כג), כי המצוה תגן על בעליה מן הצרה, כאשר באור הנר יהיה האדם שמור מן המכשולים. אמנם העבירה תכבה המצוה, כאשר אז"ל (סוטה כא, ע"א) על כן אמר כי המקלל אביו ואמו ידעך נרו, והיא מצות כיבוד אב ואם. כי אם הרבה לכבדם לא תעמוד לו המצוה להצילו אחרי שיקלל אותם בשגם מצות אחרות תכבה העבירה, אף כי יכבה חטא קללת אביו ואמו את מצות כבודם, ועוד אז"ל (קדושין לא, ע"א) יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולם. וענין "ידעך נרו באשון חושך". בעת צרה לא תגן עליו מצוה שבידו, כי העברה תכבה את הנר של מצוה, כדרך מי שיקח נר בידו ובהגיעו לאשון חושך שהוא צריך לנר, דועך:

 


Forwarded message ----------
From: asher lipner <lipnera@gmail.com
>
Date: Sun, May 10, 2009 at 1:44 PM
Subject: [jewishadvocates] Fwd: Accused of sexual abuse, but back in the classroom
To
: jewishadvocates@yahoogroups.com
 

---------- Forwarded message ----------
From
: lipnera@gmail.com <lipnera@gmail.com>
Date: May 10, 2009 1:10 PM
Subject: Accused of sexual abuse, but back in the classroom
To: lipnera@gmail.com

This story was sent to you by: asher lipner
--------------------
Accused of sexual abuse, but back in the classroom
--------------------
L.A. Unified has failed to follow up on complaints once police or prosecutors dropped criminal actions, leaving students vulnerable to molesters.

By Jason Song

May 10 2009

The 13-year-old on the witness stand looked to be an ordinary adolescent, her diffident smile unveiling a set of braces. Her attorney began gently, with questions about her favorite band and trips to the mall.

The complete article can be viewed at:
http://www.latimes.com/news/local/la-me-teachers10-2009may10,0,1000273.story


Visit latimes.com at http://www.latimes.com
 

Discuss this story and others in our talk forums

Most recent local news talk forum topics:

---------- Forwarded message ----------
From: Vicki Polin <vickipolin@aol.com>
Date: Mon, May 18, 2009 at 2:24 PM
Subject: [jewishadvocates] (Israel) Rabbi Nir Ben-Artzi - 5 arrested on suspicion of holding rabbi captive for 3 years
To: * TheAwarenessCenter- Yahoo
<TheAwarenessCenter@yahoogroups.com>m
 

5 arrested on suspicion of holding rabbi captive for 3 years

Tova Dadon

YNET News - May 18, 2009

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3717637,00.html
 

'For Israel's sake.' Rabbi Ben-Artzi


Rabbi of non-profit organization says was 'exiled' to Tiberias, held there against his will; staffers say he asked to be cured from mysterious disease through solitary prayer and mortification 

 

Five residents of the Tlamim community in southern Israel were arrested Monday on suspicion of kidnapping and extorting Rabbi Nir Ben-Artzi, head of the "Talmei Geula" non-profit organization.

 

The men are accused of holding the rabbi against his will in Tiberias for three years.

 

The National Fraud Unit's southern district launched a covert investigation into the matter three months ago, after Rabbi Ben-Artzi had returned to his Tlamim home; during which, according to investigators, "credible" evidence was gathered.

 

The rabbi told police he was "exiled" from Tlamim to Tiberias by a number of "Talmei Geula" staffers as a "personal sacrifice to Israel".

 

The rabbi told police that while in captivity he slept on a dirty mattress, drank only water and ate stale bread.

 

"I wanted to see my wife and children, but they would not release me," he said after returning home. "Initially I thought it was all being done for the good of the Israeli nation, which is in dire straits, and that I was to pray and mortify myself for the nation. But it was unbearable."

 

"Talmei Geula" workers said Rabbi Ben-Artzi was suffering from a mysterious disease and asked to be cured through solitary prayer and asceticism. They claimed to be in possession of a signed document in which the rabbi allegedly admitted to asking to be "purified" after committing "illicit acts" while serving as the organization's rabbi.

 

 

Ben-Artzi told police he was forced to sign incriminating documents as a condition of his release.

 

 The rabbi was a tractor driver from Gush Katif until 13 years ago, when he began to claim to have supernatural powers. He later became rabbi of the Tlamim community


For those who haven't seen it yet...
 

---------- Forwarded message ----------
From: Chaim Sender <chaimsender@gmail.com
>
Date: Mon, May 18, 2009 at 4:38 PM
Subject: Fwd: Report on 87th Anniversary Dinner of Agudath Israel of America
To: Asher Lipner <lipnera@gmail.com
>
 

---------- Forwarded message ----------
From: News from Agudath Israel of America
<news@agudathisrael.org>
Date: Mon, May 18, 2009 at 4:33 PM
Subject: Report on 87th Anniversary Dinner of Agudath Israel of America
To:
chaimsender@gmail.com
 

Agudath Israel of America

 

May 2009

 

CHANGING TIMES, CHANGING CHALLENGES

 

AGUDAH DINNER GUESTS HEAR NOVOMINSKER REBBE

ADDRESS WRENCHING ISSUES, GREAT LOSS TO TORAH WORLD

 

 

"We live in changing times," Rabbi Yaakov Perlow, the Novominsker Rebbe and Rosh Agudas Yisroel observed, but "the truth is that times always change.

 

"The challenges and pitfalls of one generation are not those of another."  And with that introduction, the Rebbe chose the occasion of Agudas Yisroel's 87th anniversary dinner to address two painful social issues facing the observant Jewish world at present.

 

First, however, he reminded his listeners that what makes Agudas Yisroel special is that "it seeks the truth of Torah" and discerns it in the understanding of Gedolei Torah.  That determination to divine what is proper for Klal Yisroel "resists even well-meaning daas baalei batim," Rabbi Perlow proclaimed, and certainly "the bloggers and the picketers, presumptuous promoters" of the notion that "they know better what is good for the Jews."

 

"A serious issue" has arisen in our community, the Rebbe went on.  "Individuals have been hurt and deserve redress, acknowledgment and empathy."  There is a need, the Rosh Agudas Yisroel continued, "for tikkun ha'ovar" - correcting the past - and for addressing the future, "creating means to guide against wrongdoing to children."

 

Not many people, Rabbi Perlow noted, know of the countless hours spent by the Moetzes Gedolei HaTorah of Agudas Yisroel and the Vaad Roshei Yeshiva of Torah Umesorah over the past two years discussing the many complex facets, including the implications "for mosdos haTorah."

 

"No one really knows the sensitivity that went into this entire process," over the course of many meetings regarding "this painful parsha."

 

He called his listeners to carefully read and comprehend the joint statement that was issued several weeks ago by Agudas Yisroel and Torah Umesorah, reflecting the conclusion of the rabbonim at their helms.  "It was carefully drafted," he averred, "and is not to be misread or treated cavalierly."

 

That statement made clear that the signatory organizations fully acknowledge the horror of abuse, "the devastating long-term scars it all too often creates," and the fact that "for too long many victims have suffered alone."  It declared that Agudas Yisroel and Torah Umesorah would have "no objection to legislation designed to give victims of abuse greater recourse against perpetrators. Nor would we object to extending statutes of limitations for criminal proceedings against perpetrators."  But it objected to legislation that, due to its proposed year-long total suspension of the statute of limitations for civil suits against institutions, could, with the proliferation of lawsuits that might come in its wake, "destroy schools, houses of worship that sponsor youth programs, summer camps and other institutions that are the very lifeblood of our community."

 

The second contemporary issue addressed by the Rebbe at the Agudah dinner involved an issue born of the constant balancing a Torah-faithful community has to undertake when living in a larger culture with very different ideals, some of them even "repugnant to our sacred values."

 

"We live in a malchus shel chesed," Rabbi Perlow asserted, "and we appreciate all that it has done for us."  At the same time, though, he continued, "we must proclaim Sheim Shomayim loud and clear," and must declare "our opposition and strong protest" against efforts to "change the meaning of marriage" - the agenda of legislation currently before the New York State legislature.

 

The Rosh Agudas Yisroel then turned his listeners' attention to the terrible loss the Torah world had suffered mere months earlier upon the petira of Reb Elya Svei, zt"l, the Philadelphia Rosh HaYeshiva and long-time elder member of the Moetzes Gedolei HaTorah.  The challenge facing the Torah world today, he said, "is now greater," as Rabbi Svei had so deeply invested himself in, and felt achrayus for, inyonei tzibbur

 

The need now, he continued, is for further investment of the olam haTorah's kochos into work on behalf of the klal, and an invigorated sense of achrayus on the part of all who carry the banner of Torah for undertaking efforts on behalf of the tzibbur.  Reb Elya, zt"l, the Rebbe noted, undertook his responsibilities at the Agudah "as a link" to the great Lakewood Rosh HaYeshiva Rav Aharon Kotler, zt"l, and "a bridge" to a "pristine" past.  "Tzaddik ovad, lidoro ovad." -  "The loss of a righteous man is his generation's loss."

 

The Agudas Yisroel dinner began with remarks by Rabbi Chaim Dovid Zwiebel - his first at an Agudah dinner in his position as the organization's executive vice president.  Rabbi Zwiebel took note of the constant growth of Agudas Yisroel as a force for kiddush Hashem nationwide, referencing not only the group's Washington Office but regional offices in states across the country.  He then focused on New York City, where Agudas Yisroel is headquartered, pointing out how the personal histories of the parents or grandparents of so many in the room - himself included - are bound up with the city.  And how New York has today become home to over 240 elementary and secondary Jewish schools, servicing more than 88,000 children, "kein yirbu."

 

Acknowledging that Agudas Yisroel has had, and likely always will have, "disagreements, even serious ones," with local governmental officials, "on balance, we've been able to work with leaders" of city government to benefit both the Jewish community and New York itself.  With that, Rabbi Zwiebel introduced Michael Bloomberg, mayor of New York and the evening's guest speaker, pointing out how helpful to the Orthodox Jewish community Mr. Bloomberg has been, on issues like the protection of bris milah, aid to private schools and security for religious and educational institutions.

 

Mayor Bloomberg began his remarks by imagining his elderly mother's reaction when he calls her to tell her that he sat on a dais with members of the Moetzes Gedolei HaTorah that evening.  "Wow!" was his guess.  He imagined that his late grandfather, a rabbi, would have been similarly impressed at the venue at which he was speaking.

 

With Israeli Prime Minister Bibi Netanyahu set to meet with President Barack Obama the next day, Mayor Bloomberg recalled the President's comment during the presidential campaign that "If somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night, I'm going to do everything in my power to stop that. And I would expect Israelis to do the same thing."

 

"I hope," said Mr. Bloomberg, "that the President's remark will be in his mind tomorrow."

 

The New York Mayor went on to speak about the state of the city, and how, despite the "tough times" it is undergoing, "I find it hard not to be optimistic."  He recounted the drop in the crime rate and contrasted the Crown Heights of two decades ago with what he called "a safe neighborhood" today.  He also proclaimed accomplishments and determination in the realm of affordable housing - an issue of great interest to the observant Jewish community - and economic opportunity plans.

 

Acknowledging that some of the Orthodox community's needs "are unique" and may not always fit into the existing structure of governmental responsibilities, "if there is any way we can help, we will." 

 

Honorees at the dinner included: Rabbi Avrohom Halpern, who received the Rabbi Moshe Sherer Memorial Award, for lifelong devotion to Klal Yisroel; The Jewish Observer, which was honored as the recipient of the Hagaon Rav Aharon Kotler Memorial Award, for distinguished service to Torah; Irwin Mehl, z"l, whose family accepted the Reb Elimelech Tress Memorial Award in tribute to Mr. Mehl's role in preserving the legacy of the Shearis HaPleitah; and Binyomin Berger, who received the Moreinu Yaakov Rosenheim Memorial Award, for distinguished service to Agudath Israel.

 

Avodas Hakodesh awardees were Ronald Coleman, Yankie Klein, Yosef Rapaport and Dovid Winiarz.  Rabbi Raymond Haber was the recipient of the Wolf Friedman Leadership Award.  Shimon Lefkowitz serves as dinner chairman, and Meir Lichtenstein as co-chairman

 

 

---------- Forwarded message ----------
From: Nathan Rosenberg
<nr5155@gmail.com>
Date: Tue, May 19, 2009 at 1:13 AM
Subject: Fwd: [jewishadvocates] CALL TO ACTION: Stop Allowing Alleged Sex Offender, Rabbi Shlomo Aviner From Being A Spokes Person On Child Abuse.
To:
cpc@kewnet.com
 

---------- Forwarded message ----------
From: Vicki Polin
<vickipolin@aol.com>
Date: Sun, May 17, 2009 at 9:01 PM
Subject: [jewishadvocates] CALL TO ACTION: Stop Allowing Alleged Sex Offender, Rabbi Shlomo Aviner From Being A Spokes Person On Child Abuse.
To: * TheAwarenessCenter- Yahoo <TheAwarenessCenter@yahoogroups.com
>
Cc:
mororly@bezeqint.net
 

I'm totally confused by the following posting.  Rabbi Shlomo Aviner has been listed on The Awareness Center's site for years:  http://www.theawarenesscenter.org/aviner_shlomo.html


 

CALL TO ACTION: Stop Allowing Alleged Sex Offender, Rabbi Shlomo Aviner From Being A Spokes Person On Child Abuse.

May 23, 2008

 

Back in 2002, serious allegations were made against Rabbi Shlomo Aviner of sexually harassing women both verbally and physically. These behaviors are considered to fall under the catagory of "clergy sexual abuse".  Like in many other cases, those who tried to speak out where shunned and made to look as if they were crazy.

Rabbi Shlomo Aviner continues to be the senior rabbi and a Rosh yeshiva (dean of a seminary) in Jerusalem, Israel. In the last few months Aviner has been publicly speaking out against child abuse as a PR campaign to correct his image. This needs to be stopped!

Due to the seriousness of the past allegation, Rabbi Aviner's actions should be scene as endangering the safety of adolescent girls and adult women, who might see him as a "safe person." The Awareness Center is demanding that Rabbi Aviner undergo a psychological evaluation conducted by a mental health professional approved by our organization prior to him becoming a spokes person on the issue of child abuse.

 

Subject: Fwd: [RavAviner] Reporting Child Abuse [1 Attachment]

 

For more information go tohttp://www.theawarenesscenter.org/aviner_shlomo.html